Thirrje për aplikime!

Programet e Shkëmbimit Erasmus +
 
Kolegji Universitar “Bedër” tashmë është partner zyrtar me Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “Lavoslav Ružička” në Vukovar (VEVU) Kroaci në kuadër të Programit Erasmus + të Mobilitetit të Stafit dhe Studentëve në fushën e Drejtësisë. Në kuadër të bashkëpunimit të KUB me VEVU në projektin Erasmus+, tashmë është e hapur thirrja për aplikime për studentët e drejtësisë për periudhën Summer 2021 dhe Fall 2021.
 
Kuotat për këto thirrje janë si më poshtë:
 
Aktiviteti 1 - SMP- Student Mobility for Traineeship (Thesis) – 1 kuotë – Verë 2021 – Min. 2 muaj
Aktiviteti 2 - SMS- Student Mobility for Study – 1 kuotë – Vjeshtë 2021 – Një semester
Afati i fundit për të aplikuar është data 9 prill, 2021.
 
Kriteret e aplikimit:
 
Nëse një student dëshiron të konsiderohet si pjesë e programit të shkëmbimit të studentëve, studenti në fjalë duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme sipas ciklit të tyre përkatës të studimeve:
 
Studentët në Programet e Studimit të Ciklit të Parë:
1. Studenti duhet të jetë në vitin e parë ose të dytë;
2. Studenti duhet të ketë një CGPA të paktën 2.40 nga 4.00.
 
Studentët në Programet e Studimit të Ciklit të Dytë
1. Studenti duhet të jetë në vitin e parë të programit të studimit Master i Shkencave;
2. Nëse studenti është regjistruar në semestrin e parë, ai / ajo duhet të ketë një CGPA prej të paktën 2.50 nga 4.00 në studimet e tij / saj Bachelor, nëse studenti është në semestrin e tij të dytë dhe semestrin vijues ai / ajo duhet të ketë një CGPA prej të paktën 2.50 nga 4.00
 
Dokumentat e aplikimit:
 
- Aplikimi për Formularin Ndërkombëtar të Shkëmbimit (formulari do të dërgohet nga përfaqësuesi i zyrës IRO për departamentin) (dy kopje)
- Transkriptimi më i fundit i shënimeve (nga Zyra e Regjistrimit) (dy kopje)
- Letër motivimi
- Certifikatë e mbrojtjes së Gjuhës Angleze (min. B1)
- CV
- Kopjen e pasaportës / letërnjoftimit kombëtar (dy kopje)
 
 
Secili student i nominuar do të marrë një grant të financuar nga Komisioni Evropian dhe shpenzimet e udhëtimit në vendin pritës bazuar në distancën.
 
Për më shumë informacion rreth Kolegjit dhe programit Erasmus+, ju lutem gjeni linket me poshtë:
 
PARTNERSHIPS:
http://www.vevu.hr/?podatak_id=37&g=12&i=161&panel=1#panel-1
 
VEVU Erasmus+:
http://www.vevu.hr/?g=12&i=161
 
INFORMATION PACKAGE
http://www.vevu.hr/?podatak_id=6&g=12&i=161&j=204&panel=1...