Leksion i Hapur: "Përdorimi i teknologjisë në kryerjen e kërkimit"

Në kuadër të vizitës së Prof. Dr. Woei Hung nga University of North Dakota, SHBA, u zhvillua leksioni i fundit i hapur për studentët e masterit me temë “Përdorimi i teknologjisë në kryerjen e kërkimit”.
Gjatë këtij leksioni Dr. Hung shpjegoi se si ne mund ta filtrojmë informacionin duke përdorur programe softwerike si Gjuha R e cila shërben për llogaritje statistikore dhe grafike.
Ky leksion shërbeu për studentët për të kuptuar përdorimin e këtyre softuereve dhe “data-mining” për gjenerimin e informacionit, shmangien e informacionit që nuk nevojitet dhe për rritjen e efiçencës gjatë kërkimit shkencor.