Konkursi Kombëtar i IT, 2021

QËLLIMI I KËTIJ KONKURSI

Prezantimi, nxitja dhe motivimi i nxënësve gjimnazistë në lidhje me teknologjitë e infomracionit, roli që ato luajnë në ditët e sotme dhe rëndësia e tyre.

 

PJESËMARRËS:

Nxënësit e shkollave të mesme publike dhe jopublike, Klasat e XII-ta.

 

KATEGORITË TË CILAT MUND TË MERNI PJESË JANË:

 1. Bazat e IT-së (Hardware & Software)
 2. Dizenjim i faqeve Web
 3. Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java)

 

KUSHTET E KONKURSIT:

 1. Mund të merrni pjesë në një/disa kategori, sipas dëshirës.
 2. Konkurimi është Individual
 3. Aplikanti duhet të plotësojë formularin e regjistrimit në linkun e mëposhtëm për çdo kategori.
 4. Aplikanti duhet të ketë llogari e-maili në gmail domain.

 

ORGANIZIMI I KONKURSIT

 1. Aplikimi për të marrë pjesë në konkurs do të bëhet online duke plotësuar formularin e regjistrimit.
 2. Provimi do të kryhet online me anë të Google forms me pyetje teorike me alternativa dhe upload në dokument tekst të kodit të zgjidhjes së ushtrimit.
 3. Për kategorinë Bazat e IT-së do të gjenerohet një bankë pyetjesh dhe prej tyre do dalë një test i cili do testojë njohuritë e tuaja në IT bazuar në kurrikulën e arsimit parauniversitar.
 4. Për kategorine Dizenjim i faqeve Web, pjesëmarrësve do t’u kërkohet të përgjigjen pyetjeve teorike me alternativa, të krijojnë strukturën e një faqeje si dhe Web elemente të veçanta të një faqeje Web.
 5. Për kategorinë Algoritmikë dhe Programim do jepet paraprakisht një databazë ushtrimesh të ndara sipas temave të cilan do mund të zgjidhen bazuar në një nga gjuhët e programimit, C++ ose Java.

 

KATEGORITË  DHE TEMAT PËR SECILËN KATEGORI KU MUND TË KONKURONI:

 1. Bazat e IT-së (Hardware & Software)

​Njohuritë bazë që duhet për të marrë pjesë në Bazat e IT-së (Hardware & Software) bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 1. Teknologjia e informacionit në shërbim të njeriut
 2. Rëndësia e ruajtjes së informacionit
 3. Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit
 4. Pajisjet hyrëse, dalëse dhe ato të ruatjes së informacionit
 5. Ruajtja e të dhënave (Backup)
 6. Rrjeti kompjuterik
 7. Llojet e rrjeteve
 8. Topologjia e rrjetave
 9. Kanalet e transmetimit
 10. Zgjidhja e problemeve në Kompjuter
 11. Siguria e rrjetit dhe rëndësia e saj. Kriptografia
 12. Njohja e sulmeve ndaj rrjetit
 13. Çfarë mund të bëjmë për të qenë më të sigurt në internet?

 

 1. Dizenjimi i faqeve Web

Njohuritë bazë që duhet për të ndërtuar strukturën e një faqeje Web HTML bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 1. Njohja me Web-in
 2. Publikimi i faqeve Web
 3. Formatimi i faqes dhe listat në HTML
 4. Tabelat në HTML
 5. Ndërtimi i formularëve në HTML
 6. Frame dhe  FrameSet në HTML
 7. HTML  dhe CSS
 8. Njohja me gjuhën JavaScript
 9. JavaScript në HTML
 10. Elementet e HTML dhe JavaScript
 11. Strukturat e kontrollit në Javascript
 12. Funksionet kryesore në Javascript
 13. Vlefshmëria e të dhënave në formular

 

 1. Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java)

Njohuritë bazë që duhet për të marrë pjesë në kategorinë Algoritmikë dhe Programim (në C++ ose Java) bazuar në programin mësimor të ICT, në nivelin parauniversitar jepen më poshtë:

 1. Algoritmet,përkufizimet dhe rregullat bazë
 2. Ndërtimi i bllok-skemave dhe operatorët kryesorë të algoritmeve
 3. Ciklet dhe përdorimi i tyre.
 4. Nga shkrimi tek ekzekutimi i një programi
 5. Mënyrat e programimit
 6. Gjuhët e programimit
 7. Njohja  e programeve
 8. Përpilimi dhe ekzekutimi
 9. Konstantet, ndryshoret dhe tipet standartë
 10. Tipet standartë
 11. Operacionet e përpunimit të të dhënave
 12. Tabelat dhe funksionet
 13. Konceptimi i projekteve
 14. Struktura e të dhënave
 15. Algoritmet e kërkimit
 16. Algoritmet e rënditjes

 

KRITERET E VLERSIMIT

 • Për kategorinë Bazat e IT-së duhet të kryeni një test online brenda një kohe të kufizuar.
 • Në kategoritë Dizenjimi i faqeve Web do të kryhen një test online ku do t’u kërkohet njohuri teorike si dhe test praktike (ku do t’u kërkohet njohuri për shkrimin i Tageve/Instruksioneve/Scripteve të ndryshme).
 • Për kategorinë Algoritmikë dhe Programin pjesëmarrësve do t’u kërkohet të formojnë maksimalisht gjashtë programe sipas gjashtë temave dhe niveleve të vështirësive të ndryshme. Programet e formuara do të vlerësohen në dy kritere. E para për një bashkësi inputi të caktuar pritet të merret një output i caktuar dhe e dyta kompleksiteti i algoritmit për formimin e programit.

 

ÇMIMET E KONKURSIT:

Çmimet për secilën nga kategoritë do të jenë bursa studimi, në programet e studimit të departamentit të shkencave, si më poshtë:

 • Çmimi i parë Laptop  + 100% bursë studimi
 • Çmimi i dytë 100% bursë studimi
 • Çmimi i tretë 50% bursë studimi

 

KALENDARI I VEPRIMTATIVE TË KONKURSIT:

 1. Fillimi i Regjistrimeve:                                                        15 Maj 2021
 2. Afati i fundit i regjistrimit:                                                   09 Korrik 2021
 3. Konkurimi                                                                             10 - 11 Korrik 2021
 4. Ceremonia e publikimit të ҫmimeve(online/onsite):         17 Korrik 2021

 

Kalendari i detajuar i provimeve do të publikohet pas përfundimit të periudhës së regjistrimit. Për çdo informacion kandidatët do të njoftohen në vazhdimësi nëpërmjet adresës elektronike që do të ofrojnë në momentin e regjistrimit.

 

Për të marrë pjesë në këtë konkurs lutemi të plotësoni formularin e regjistrimit duke klikuar linkun e mëposhtëm: https://forms.gle/RdHGmK2rYDo8wY5RA

 

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të zgjidhur një tezë provë për kategorinë Algoritmikë dhe Programim.

https://forms.gle/Gw3KYQhYVRzTUdbj6

Klikoni në linkun e mëposhtëm për të zgjidhur një tezë provë për kategorinë Programim në Web.

https://forms.gle/mZs19jdYwsSHxYXP7

 

Për pyetje ose paqartësi të ndryshme, ju lutemi na kontaktoni adresën e e-mailit: [email protected]