Internship me temë: “Programim në C++”

Departamenti i Shkencave Kompjuterike mbylli sot me sukses programin e Internship-it me temë: “Programim në C++”. Programi u zhvillua ndërmjet datave 7-11 mars 2022, nga lektori i departamentit Msc. Edlir Spaho.
Qëllimi i këtij internshipi ishte rritja e aftësimit praktik për zgjidhjen e problemeve të ndryshme të hasura në sektorë të ndryshëm, duke përdorur gjuhën e programimit C++.
Studentët u aftësuan në lidhje standartet dhe qasjet e ndryshme për zgjidhjen e problemeve. Gjithashtu një rëndësi e veçantë iu kushtua dhe analizës së performancës së zgjidhjeve të gjeneruara.