Rreth Departamentit

 

Departamenti i Shkencave Kompjuterike synon:

 • të fituarit nga ana e të diplomuarve në programet bachelor të një kulturë bazë inxhinierike në shkencat e formimit të përgjithshëm dhe të formimit themelor specifik.
 • aftësimin e studentëve në analizimin kritik të sistemeve të biznesit, me qëllim përmirësimin e tyre me anën e sistemeve të informacionit.
 • aftësimin e studentëve për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve koncepte teknike.
 • përgatitjen e studentëve me aftësitë e nevojshme të komunikimit për integrim në skuadra pune në sektorë multidisiplinarë.
 • përfshirjen e studentëve në realizimin e aktiviteteve mësimore të lidhura ngushtë me veprimtarinë praktike, duke marrë pjesë në projekte kombëtare endërkombëtare dhe duke qenë partner me mjaft homologë të huaj.

Synimet kryesore të departamentit janë:

 • përgatitjen e studentëve me njohuritë bazë mbështetëse teorike në funksion të teknologjisë së informacionit.
 • njohjen e studentëve me teknologjitë konkrete që përdoren së fundmi në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
 • njohjen e studentëve me bazat e konceptimit dhe implementimit të hardware mbështetës të sistemeve informatike.
 • të fituarit nga ana e të diplomuarve në programet bachelor të një kulturë bazë inxhinierike në shkencat e formimit të përgjithshëm dhe të formimit themelor specifik.
 • Departamenti i Shkencave Kompjuterike ka si mision kryesor t’i përgatisë studentët me njohuri bazë aplikative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe në disiplina mbështetëse, të formojë specialist me kompetenca të zgjedhura praktike në fushat e implementimeve të sistemeve informatike si dhe të operojnë specialistë në lidhje me nevojat e teknologjisë së informacionit në sektorin publik apo privat.

Të diplomuarit nga ky program mund të punësohen si:

 • zhvillues të aplikacioneve mobile.
 • administrues të të dhënave.
 • zhvillues web.
 • administrues të rrjeteve.
 • specialist IT për cështje të sigurisë.
 • prodhimin e software te ndryshme, pranë bizneseve të ndryshme në sektorin privat.
 • zbatimin e sistemeve të informacionit për palë të treta; në telekomunikacion, në sistemin bankar, sistemin shëndetësor; sistemin e transportit; biznesin elektronik.
 • menaxhim sistemeve të informacionit, analistë të suportit kompjuterik, menaxhim i
 • sistemeve të rrjetit, administrim i database-it etj.

 

Anëtarët e Këshillit të Departamentit 

Nr. Titulli/ grada Emër Mbiemër e-Mail
1 PhD. Sofokli  Garo [email protected]
2 PhD. Nihat Aksu [email protected]
3 PhD. Mehmet  Aslan [email protected]
4 Msc. Edlir Spaho e[email protected]
5 Msc. Krisien Xoxa [email protected]
6 Msc. Sokol Dollani [email protected]
7 Msc. Klevis Topi [email protected]