Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Rreth Programit

Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke i bën thirrje të gjithë atyre që kanë dëshirë të arsimohen për turqisht, Filologji Turke dhe Letërsi Turke, të cilët dëshirojnë të punësohen në sektorin privat dhe atë shtetëror. Programi i mësimdhënies është përgatitur duke u marrë në konsideratë programet e Turkologjisë jashtë vendit dhe departamentet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke brenda vendit. Gjuha e mësimdhënies ( me përjashtim të lëndëve të zgjedhura si gjuhë e huaj) është Turqishtja. Synimet  kryesore të departamentit janë: Gjuha dhe Letërsia Turke, mësimi i gjuhës turke nga të huajt, osmanishtja, të përgatisë shkencëtarë, mësues dhe specialistë të cilët arrijnë të plotësojnë kërkesat në fushën e Përkthim Interpretimit. Në program është i përfshirë stazhi i detyrueshëm. Në bazë të ligjit të zbatuar nga Ministria e Arsimit Shqiptar e periudha e kohëzgjatjes së studimeve është 3 vjet, 180 ECTS.

Në program, krahas njohurive të Gjuhës dhe Letërsisë Turke, jepen edhe njohuri të tjera si: Gjuha dhe Letërsia Turke, analizimi i saj në periudha të ndryshme kohore dhe të dhëna historike, politike, fetare dhe kulturore brenda këtyre periudhave. Programi mësimor kryesisht përbëhet nga mësimet e Gjuhës dhe Letërsisë Turke. Në fushën e Gjuhës Turke jepen mësime të cilat përfshijnë të dhëna mbi periudha të ndryshme si: Turqishtja e Vjetër, Turqishtja e Mesme, Turqishtja e Vjeter e Anadollit, Osmanishtja dheTurqishtja e folur në shtetinTurk.  Gjithashtu jepen mësime dhe për sintaksën, morfologjinë dhe fonologjinë e gjuhës Turke.  Njohuritë Gjuhësore Moderne  gjithashtu zhvillohen si lëndë brenda lëndëve të gjuhës. Ndërsa në fushën e Letërsisë Turke përfshihen dhe lëndë të tjera si: Letërsia Popullore Turke, Letërsia e Re Turke dhe Letërsia Klasike Turke. Gjithashtu jepen mësime të cilat janë të përkthyera në mënyrë reciproke në gjuhën Turke, Angleze dhe në gjuhën Shqipe.

Misioni

Kërkimi dhe hulumtimi i punimeve të shkruara dhe folklorike të ardhura deri më sot si elementët themelorë të kulturës turke në fushën e gjuhës dhe letërsisë turke; vënia e njohurive të përfituara në shërbim të shoqërisë; luajtja e një roli vendimtar dhe efektiv në marrëdhënie me kulturat e tjera; mirëformimi i studiuesve shkencorë dhe lektorëve në fushat kopetente.

Vizioni

Vizioni i Departmentit të Gjuhës dhe Letërsisë Turke është realizimi i studimeve cilësore në fushat përkatëse dhe arsimimi i standarteve të larta duke synuar të përgatisë ekspertët më të mirë të fushës në Shqipëri si dhe konkurimi i tyre me më të mirët në Ballkan dhe  Evropë. 

Kohëzgjatja e Studimeve

Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke përbëhet nga tre vite akademike të ndara në gjashtë semestra.

Numri i KrediteveEcts (Sistemi Evropian i Transferimit të Krediteve)

Sistemi Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke është 180  ECTS, 1ECTS=25 ORË. 

Titulli i Diplomës

Në përfundim të programit jepet një diplomë me titullin “Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke”.

Rezultatet Kryesore Te Programit

Studentet te cilet kane perfunduar programin Bachelor te Gjuhes dhe letersise Turke zoterojne temat e meposhtme dhe jane ne gjendje te perceptojne ceshtje lidhur me keto tema:

 • Duke analizuar Fonetiken, Sentaksen, Semantiken e Gjuhes Turke studentet do te arrijne te shkruajne drejt,bukur dhe ne nje menyre te kuptueshme Turqishten.  
 • Mund te bej vlersimin letrar dhe filologjik te gjuhes dhe letersise turke nga hapat e pare e gjere ne ditet e sotme.  Mund te krijoje mundesine per te bere krahasime me letersine perendimore .
 • Arrin te bej vlersime dhe kerkime ne fushen e folklorit.
 • Studentet arrijne te njohin te gjitha veprat e shkruara te gjuhes dhe letersise turke, mund te bejne leximin e teksteve te cilat tregojne zhvillimin historik te gjuhes turke dhe te mund te realizojn transkriptimin shkencor.
 • Arrin te zoteroj metodat mesimore, metodat e kerkimit, informacionet dhe teorit te cilat perdoren ne programin e gjuhes dhe letersise turke.
 • Studentet mund te perdorin dhe zbatojne infprmacionet dhe teorit e marra nga programi I gjuhes dhe letersise turke ne fushat e Arsim-mesimdhenies dhe ne sherbimet publike.
 • Arrin te gjej zgjidhje me ane te studimeve individuale per problemet e hasura ne fushen e tij dhe si nje anetare I grupit te punes merre pergjegjesi mbi vete.
 • Duke analizuar problemet ne lidhje me programin  e gjuhes dhe letersise turke, arrin te mbeshtes zgjidhjet konkrete ne lidhje me problemin  dhe t’I ndaj ato me specialistet e fushes se tij.
 • Merre pjese ne aktivitetet kulturore,socialedhe artistike te cilat realizohen ne fushen e gjuhes dhe letersise turke.
 • Duke zoteruar te pakten nje gjuhe te huaj arrin te mbledhe,te zgjidhe,dhe te komentoj informacionet teorike dhe zbatuese ne fushen etij. 
 • Teorit dhe informacionet e letersise klasike bashkekohore  arrin t’I vlersoje brenda nje kornize te caktuar dhe te bej kritika shkencore ndaj gjuhes dhe letersise turke.
 • Eshte I vetedijshem se njeriut gjate gjithe jetes se tij I duhet te mesoj.
 • Zoteron aftesit dhe informacionet per te bere kerkime akademike ne fushen e gjuhes dhe letersise turke .
 • Mund te bej perkthime nga Turqishtja ne Shqip dhe e anasjellta.
 • Mund te lexoje tekste ne Osmanisht
 • Eshte I afte te japi mesimin e gjuhes turke tek shtetasit e huaj.
 • Mbikqyr vlerat dhe pergjegjesit profesionale ne fushen e gjuhes dhe letersise turke.
 • Studentet mund te flasin ,te shkruajn dhe te kuptojne shume mire turqisht.
 • Di vecorit e gjuhes turke.
 • Njeh letersine turke dhe llojet e saj .
 • Njeh kulturen dhe historine turke.
 • Mund te bej kerkime akademike. 

Mundësitë e Punësimit

Të diplomuarit e programit Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Turke mund të kryejnë detyra si më poshtë:

 • Mund të japin mësim në universitete private dhe shtetërore ose të punojnë si punonjës kërkimorë në universitet.
 • Akademik në universitet
 • Mësues në shkolla 9-vjeçare dhe në shkolla të mesme.
 • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimin e shoqërive civile.
 • Specialist turqishteje dhe osmanishteje në krijimtaritë publike dhe private.
 • Mund të japin mësimin e Gjuhës Turke në çdo vend të botës
 • Specialist në fushën e botimit
 • Përkthyes në radio dhe televizione
 • Shkrimtarë ose redaktor në gazeta
 • Studiues në arkivën e shtetit dhe specialist osmanishteje
 • Mund të kryej detyra dhe në agjensitë e lajmeve

Semestri

1

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 CMP 111 Hyrje në Algoritme dhe Programim Albanian A 64 61 3.50 5
2 CMP 113 Analizë Matematike I Albanian A 64 61 3.50 5
3 CMP 115 Strukturë të dhënash Albanian A 64 61 3.50 5
4 CMP 117 Fizikë Albanian B 64 59 3.50 5
5 CMP 141 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Albanian A 64 70 3.50 5
6 EFL 103 Anglisht e Avancuar I English E 80 45 5.00 5
Gjithsej 400 357 22.5 30

Semestri

2

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 CMP 112 Algjebra Lineare Albanian A 64 71 3.50 5
2 CMP 114 Programim i Orientuar në Objekte Albanian A 64 62 3.50 5
3 CMP 118 Programim Mobile Albanian B 64 71 3.50 5
4 CMP 128 Analizë Matematike II Albanian B 64 63 3.50 5
5 CMP 130 Matematikë Diskrete Albanian B 64 61 3.50 5
Gjithsej 320 328 17.5 25

Semestri

3

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 CMP 215 E- Commerce Albanian B 64 61 3.50 5
2 CMP 217 Bazat e të Dhënave Albanian B 64 71 3.50 5
3 CMP 227 Probabilitet dhe Statistikë Albanian B 64 71 3.50 5
4 Albanian Elective Albanian D 0 0 3.00 6
Gjithsej 192 203 13.5 21

Semestri

4

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 CMP 218 Fibrat Optike Albanian B 64 86 3.00 6
2 CMP 224 Sistemet Operative Albanian B 64 86 3.00 6
3 CMP 216 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Albanian B 64 80 3.00 6
4 CMP 220 Rrjete Kompjuterike Albanian B 64 86 3.00 6
5 CMP 226 Grafet dhe Algoritme Albanian D 64 86 3.00 6
Gjithsej 320 424 15 30

Semestri

5

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 COM 305 Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik Albanian A 48 84 3.00 5
2 CMP 311 Teori Sinjalesh Albanian C 64 86 3.00 6
3 CMP 321 Mirëmbajtje Serveri Albanian B 64 86 3.00 6
4 CMP 315 Inxhinieri Softwerike Albanian B 64 86 3.00 6
5 CMP 317 Ndërfaqe Përdoruesi Albanian B 64 86 3.00 6
Gjithsej 304 428 15 29

Semestri

6

  Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
1 CMP 312 Siguri të Dhënash Albanian B 64 86 3.00 6
2 CMP 314 Inteligjenca Artificiale Albanian B 64 71 3.00 5
3 CMP 322 Programim JAVA Albanian C 64 69 3.00 5
4 CMP 320 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Albanian E 16 168 0.50 7
5 CMP 318 Praktikë Profesionale Albanian D 48 126 2.50 7
Gjithsej 256 520 12 30

Lëndët me zgjedhje

Kodi Lënda Gjuha GL L/S PI Kr ECTS
EFL 104 Anglisht e Avancuar II English C 80 40 5.00 5
CMP 122 Ligji, Teknologjia dhe Shoqëria Albanian C 64 61 3.50 5
CMP 221 Programim në Mjedis të Shpërndarë Albanian C 64 71 3.50 5
CMP 223 XML dhe Aplikime Albanian C 64 71 3.50 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)