Kodi i Lëndës : CMP 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë CMP 311-1 Teori Sinjalesh Ervin Hajdari, Msc