Emri i Lëndës : Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 305-1 A 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të marrin njohuri të përgjithshme për paradigmat shkencore dhe mënyrat e kërkimit. Më tej synohet që studentët të jenë të aftë të bëjnë dhe të raportojnë një studim të mirëfilltë shkencor në një mënyrë sistematike dhe transparente.
Objektivat Të shpjegojnë karakteristikat e ndryshme të metodave cilësore dhe sasiore dhe të arrijnë të zgjedhin metodën e duhur për të zgjidhur pyetje kërkimore të ndryshme. Të kërkojnë, të përcaktojnë dhe të përdorin informacione të ndryshme në një livel të avancuar. Të arrijnë të formulojnë një pyetje kërkimore për një problem të caktuar
Programi i Lëndës
JavaTema
1Diskutimet dhe Audienca: Ndryshimet Organizative si Pasojë e Proçeseve Multi-Historike
2Teoria e Ndërtimit nga Rastet, Mundësitë dhe Sfidat.
3Shënimet e Kërkimeve dhe komentet, Si mund të dallojmë një rast kërkimor të mirëfilltë.
4Kërkimet cilësore në menaxhim: të adresosh komplekset, përmbajtjen dhe karakteret.
5Metoda të mixuara në studimet e bizneseve internacionale.
6Kërkime në terren.
7Të miksosh metodat cilësore me metodat sasiore.
8Provimi Gjysmë-Final
9Debati midis cilësores dhe sasiores: Një pyetje e hamendësimeve metaforike
10Problemi i përgjithësimeve: anekdodat dhe faktet në lloharitjet e kërkimeve
11Besueshmëria dhe vlefshmëria në kërkimet në terren: Disa strategji dhe taktika
12Mënyra për kërkimet cilësore.
13Çfarë është analiza proçesore?
14Kërkime në terren
15Ndjekja e kërkimeve shkencore
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë të aftë të kryejnë studime të mirëfillta shkencore
2Studentët do të arrijnë të njohin dhe dallojnë informacionet e vlefshme nga informacionet boshe.
3Studentët do të përsosin mënyrën e të shkruarit në menyrë akademike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)