Emri i Lëndës : Gjuhë Gjermane II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
GFL 201-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Mirela Reqica, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lenda gjermanishtes ka per qellim qe ne fund te semstrit studentet te arrijne komunikimin baze te jetes se perditshme. Gjithashtu ka pper qellim qe te njohe studentet me gramatiken e gjuhes gjermane duke e ballafaquar shpeshhere edhe me gjuhen shqipe.Studentet ne perfundim te lendes arrijne te bejne nje prezantim te detajuar te vetes se tyre , te familjes , shkolles / punes dhe jetes se perditshme .
Objektivat Pervetesimi i gramatikes me shkrim me te folur dhe plotesimi i librit te punes nepermjet ushtrimeve
Programi i Lëndës
JavaTema
1.Ky jam une ! ( mesojne zgjedhime foljesh dhe dhe arrijne te bejne nje prezantim ) Nxenesit perserisin edhe nje here foljet si : shkoj , bej, flas, quhem , vij , banoj etj . bejne dialoogje me njeri tjetrin duke u prezantuar dhe duke pyetur per gjera te jetes se perditshme . Gjithashtu nxenesit lexojne edhe librin ne faqen 7 . Degjojne audiot qe ndodhen ne faqet 8 dhe 9 .
2familja ime !( Marrin fjale te reja dhe pjese gramatikore duke pershkruar familjen) Nxenesit marrin fjalet e reja te perkthyera qe ndodhet tek pjasa e librit te ushtrimeve . me pas marrin peremrat pronore si pjese gramatikore . Dhe gjithashtu prezantojne faniljet e tyre duke i pershkruar .
3te hash dhe te pish ( Ndertojne biseda te ndryshme ne ambjente ku hane dhe pine me baze gramatikore ) marrja e fjaleve te reja qe ndodhen tek fletorja e punes dhe na tregojne kush eshte ushqimi dhe pija e tyre e preferuar .Pjesa gramatikore perkon me parafjalet ne gjermanisht qe shoqerohen me rasa te caktuara .
4Ndarja e gjinive ne gjermanisht ( der , die ,das) duke e gershetuar me rasen kallezore dhe dhanore. nxenesit njihen me folje qe perkojne me rasa te caktuara dhe me parafjale te caktuara . Formim fjalish me folje qe lidhen me parafjale te caktuara .
5Shkruaje “Dita ime” dhe dialogojne me njeri tjeterin. Perserisin edhe nje here foljet e ndashme dhe diskutojne me njeri tjetrin per aktivitetet e ndryshme qe bejne gjate dites .
6trajta e shquar dhe trajta e pashquar l ( shembuj dhe ushtrime tek fletorja e punes) Njohen me fjalet e reja tek pjesa e ushtrimeve dhe japin shembuj te trajtes se shquar dhete pashquar .
7Banesa ime ( Pershkrimi i imtesishem i shtepise ) Bejne pyetje me njeri tjetrin lidhur me banesat dhe orendite shtepiake pasi jane njohur me fjalet e reja tek pjesa e fletores se punes .
8Provimi gjysem final
9Ndajfoljet e kohes, parafjalet e kohes dhe perdorimi I tyre ne dhanore , perdorimi I menyres lidhore i foljeve modale mundet dhe duhet.
10Fusha e komunikimit , perdorimi I lidhezave ‘sepse’ dhe ‘prandaj’ ne fjalite me nenrenditje dhe zbatimi i rregullave te tyre sipas gjuhes gjermane.
11Reflexive Verben ( foljet vetvetore – shembuj –ushtrime- dialog)
12Fusha gramatikes, lidheza ‘qe’. Kompetencat e te degjuarit e te folurit si te porositesh ne restorant.
13Projekt “ Nje dite ne Gjermani “ ( nxenesit bejne ne powerpoint se si mund te ishte nje dite ne Gjermani duke e ilustruar me foto , video etj )
14Lidheza ‘nese’ perdorimi i saj ne fjalite me nenrenditje. Rubrika Lesemagazine jeta dhe te ushqyerit ne gjermani.
15Ushtrime përsëritëse
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • Charlotte Habersack,Angela Pude, Franz Specht. Menschen Gjermanishtja si gjuhe e huaj Ismaning: Hueber.
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kompetenca e komunikimit dhe te shprehurit- Idetinfikon personazhet kryesore te nje tregime, drame, filmi, kenge e etj dhe luan rolin e nje prej personazheve me nje prej studenteve.
2Kompetencat e te menduarit – Shprehet pro dhe kunder per nje mendim, qendrim,sjellje te manifestuar nga nje apo me shume persona si dhe ballafaqohet me situate jetesore.
3Kompetenca e te nxenit – Grumbullon dhe klasifikon materialet e performances se vete per pergatitjen apo pasurimit e portofIdentifikon dhe krahason informacionet e njohura per nje teme, ceshtje apo ngjarje te caktuar nga jeta e perditshme duke perdor teknikat e ndryshme.
4Kompetenca qytertare – Shpreh, degjon dhe respekton mendimin e secilit student dhe vendos per menyrat e perfundimit ten je aktiviteti te perbashket.
5Kompetenca dixhitale - Perdor teknologjine dixhitale per te gjetur informacionin e nevojshem.
6Kompetenca e te degjuarit - Shfaq sjellje te pershtatshme gjate te degjuarit si psh. Ndjek me vemendje tekstin qe degjon.Shpreh pelqimin dhe interesin te asaj qe degjon duke reaguar.
7Kompetenca e perdorimit te drejte te gjuhes. Stduenti mund te kuptoje fjali te shkeputura dhe shprehje te perdorura shpesh ne lidhje me fusha qe kane perparesi te menjehershme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 100
Provimi final 199
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)