Emri i Lëndës : Metodat e Kërkimit dhe Shkrimi Akademik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 305-1 A 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Metodat e Kërkimit dhe Shkrim Akademik ndihmon në njohjen e regullave dhe metodologjisë së kërkimit, hulumtimit si dhe aftësisë për të pasur një punë kërkimore shkencore. Bazat teoriko-kritike-analitike, si dhe udhëzim lidhur me mënyrën se si mund të punohet një punim konkret. Studimi i kategorive themelore të shkrimit akademik, njohja me tipat dhe modelet themelore të shkrimit akademik
Objektivat Marrja e njohurive bazë mbi metodat e kërkimit shkencor. Orientimi i studentëve nga mendimet dhe hipotezat fillestare deri në përfundimin e projektit të hulumtimit, si për një punim diplome, po ashtu edhe për çfarëdolloj studimi apo botimi. Ushtrimi dhe përvetësimi i modeleve themelore të shkrimit akademik - ese, punim diplome, disertacione të shkallëve të ndryshme, etj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ç’është Kërkimi shkencor. Karakteristikat e kërkimit shkencor. Cilësia në kërkime shkencore.
2Dijet, teoritë paradigmat dhe këndvështrimet. Natyra e subjektit të kërkimit shkencor në shkencat sociale.
3Natyra e të dhënave. Karakteristikat e të dhënave. Përdorimi i të dhënave si përfaqësim i relitetit shoqëror.
4Pyetjet e kërkimit shkencor, hipotezat, përkufizimet operative të kërkimit shkencor.
5Planifikimi i një projekti kërkimi shkencor. Përkufizimi, aspekte praktike.
6Vlerësimi kriitk i literaturës. Kërkimi i literaturës. Aspekte praktike të shqyrtimit të literaturës. Procesi i shqyrtimit të literaturës.
7Modelet e hulumtimit. Modeli cilësor dhe modeli sasior. Niveli dhe njësia e kërkimit shkencor. Strategjitë e kërkimit shkencor.
8Provim Gjysmëfinal
9Mbledhja e të dhënave. Pyetësorët, intervistat gjysëm të strukturuara.
10Grupet e fokusit. Vrojtimi. Burimet dytësore të të dhënave.
11Analiza e të dhënave. Tiparet e analizës. Analiza statistikore.
12Analiza tematike. Puna me të dhëna cilësore. Analiza e rrëfimeve. Analiza e ligjërimit. Analiza e përmbajtjes.
13Shkrimi akademik, procesi i të shkruarit. Fusha e veprimit dhe karakteristikat e përdorimit
14Planifikimi dhe struktura e shkrimit akademik. Mënyra e të shkruarit.
15Sistemi i referencave. Plagjiatura.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të aftësohet student në thellimin e njohurive shkencore dhe profesionale, si një lëmë i domosdoshëm dhe i patjetërsueshëm, për krijim, pavarësim dhe aftësim në kryerjen e punëve në lëmin e studimit dhe më gjerë.
2Studenti duhet të kryejë punime me nivel të lartë shkencor (ese, detyra kursi, punime të tjera, punime diplome etj.)
3Të nxitet të menduarit kritik duke u shfaqur në aktin e ndjeshmërisë së veprës si dhe të kuptuarit të saj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale150
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)