Emri i Lëndës : Gjuhë Gjermane II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
GFL 201-1 C 3 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, German
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri te nivelit te dyte dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës gjermane si nga ana gramatikore ashtu dhe komunikative në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen
Objektivat - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës gjermane si një gjuhë e huaj per ta. - Njohja dhe praktikimi i katër aftesive të gjuhës gjermane, me qëllim që studentët të dinë të reagojnë drejtë në situata të ndryshme. -Ushtrimi i temave të ndryshme në jetën e përditshme, duke filluar nga nje leksik i nevojave më të domosdoshme dhe praktike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Peremrat pronor ne rasen emerore, kallezore dhe dhanore.Fusha e komunikimit , te flasesh per profesionin dhe te tregosh mbi historine familjare.Fusha e te shkruarit, te krijosh tekstet mbi aktivitetedhe ngjarjet duke perdorur peremrat pronor dhe lakimet e tyre.
2Parafjalet qe ndiqen nga rasa kallezore dhe dhanore , lakimi I trajtes se shquar dhe pashquar krahasimisht me rasat kallezore dhe dhanore perdorimi I tyre ne 3 gjini si dhe formimi I tyre ne shumes. Fusha e te shkruarit dhe te folurit, keshilla ‘mobilimi ceshtje gustosh’ , tekste te shkurtra kreative.
3Fjale formimi: kthimi I foljeve ne emer duke respektuar mbaresat dhe fundoret e tyre. Fusha e te lexuarit, broshura dhe njoftime per turistet te pershkruash natyren dhe peisazhet.
4Ore praktike, rubrika e perseritjes te njohurive te marra nga oret paraardhese.Projekt qyteterimi nga vellezerit e famshem Heinrich Mann dhe Thomas Mann. Shkrimtaret me veprat e tyre me te njohura ne gjermani.
5Test me të gjithë elementët e mësuar deri tani
6Lakimi i mbiemra ne trajten e pashquar si dhe ne trajten e shquar ne rasat emerore , kallezore, dhanore.
7Parafjalet e kohes dhe perdorimi I tyre ne rasen dhanore e kallezore. Rubrika Lesemagazine, trajtimi I tekstit ne varesi te kompetencave. Projekt qyteterimi informacion i pergjithshem mbi Austrine.
8Provimi gjysmefinal
9Ndajfoljet e kohes, parafjalet e kohes dhe perdorimi I tyre ne dhanore , perdorimi I menyres lidhore i foljeve modale mundet dhe duhet.
10Fusha e komunikimit , perdorimi I lidhezave ‘sepse’ dhe ‘prandaj’ ne fjalite me nenrenditje dhe zbatimi i rregullave te tyre sipas gjuhes gjermane.
11Lakimi i mbiemrave pa nyje ne 3 rasat si dhe perdorimi i tyre ne shumes. Rubrika Lesemagazine sporti dhe shendeti.
12Fusha gramatikes, lidheza ‘qe’. Kompetencat e te degjuarit e te folurit si te porositesh ne restorant.
13Foljet vetvetore.
14Lidheza ‘nese’ perdorimi i saj ne fjalite me nenrenditje. Rubrika Lesemagazine jeta dhe te ushqyerit ne gjermani. Projekt qyteterimi: Restorantet ne Hamburg
15Ushtrime përsëritëse
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kompetenca e komunikimit dhe te shprehurit- Idetinfikon personazhet kryesore te nje tregime, drame, filmi, kenge e etj dhe luan rolin e nje prej personazheve me nje prej studenteve.
2Kompetencat e te menduarit – Shprehet pro dhe kunder per nje mendim, qendrim,sjellje te manifestuar nga nje apo me shume persona si dhe ballafaqohet me situate jetesore.
3Kompetenca e te nxenit – Grumbullon dhe klasifikon materialet e performances se vete per pergatitjen apo pasurimit e portofIdentifikon dhe krahason informacionet e njohura per nje teme, ceshtje apo ngjarje te caktuar nga jeta e perditshme duke perdor teknikat e ndryshme.
4Kompetenca qytertare – Shpreh, degjon dhe respekton mendimin e secilit student dhe vendos per menyrat e perfundimit ten je aktiviteti te perbashket.
5Kompetenca dixhitale - Perdor teknologjine dixhitale per te gjetur informacionin e nevojshem.
6Kompetenca e te degjuarit - Shfaq sjellje te pershtatshme gjate te degjuarit si psh. Ndjek me vemendje tekstin qe degjon.Shpreh pelqimin dhe interesin te asaj qe degjon duke reaguar.
7Kompetenca e perdorimit te drejte te gjuhes. Stduenti mund te kuptoje fjali te shkeputura dhe shprehje te perdorura shpesh ne lidhje me fusha qe kane perparesi te menjehershme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)