Emri i Lëndës : Bazat e të Dhënave
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 217-1 A -1 3 0 1 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Klevis Topi, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ofron bazat e nevojshme teorike dhe praktike për sistemet relacionale të menaxhimit të bazave të të dhënave. Gjithashtu, mbulon analizën e të dhënave dhe modelimin e tyre duke përdorur teknikën entitet-relacion, teorinë relacionale dhe normalizimin dhe gjuhën SQL.
Objektivat Bëhuni gati për të fituar disa aftësi programimi seriozisht të tregtueshme! Ju nuk mund ta konsideroni veten një zhvillues të plotë deri në fund derisa të mund të kodoni në SQL. Sot, të dhënat janë bërë tema më e nxehtë në teknologji dhe pasuria më e madhe e një kompanie janë të dhënat e tyre. Të gjitha bazat e të dhënave kërkojnë gjuhën SQL për të ruajtur dhe marrë të dhëna. Gjëja më e mirë është se për këtë kurs, nuk keni nevojë për ndonjë përvojë paraprake në programim. SQL është një kafshë tjetër dhe ne do ta çmitizojmë gjuhën nga e para dhe do t'ju përgatisim me shumë detyra sfiduese në mënyrë progresive, në mënyrë që në kohën që të keni përfunduar kursin, të mund ta quani veten një Master Oracle SQL! Oracle është baza e të dhënave relacionale më e popullarizuar në botë!
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në sistemet e bazave të të dhënave, Koncepte të sistemit të bazave të të dhënave
2Modeli Entity-Relationship (ER)
3Modeli Enhanced Entity Relationship (EER)-Modeli i zgjeruar ER, Kthimi i modelit ER në tabela
4Modeli Relacional i të dhënave
5Algjebra Relacionale I
6Algjebra Relacionale II
7Normalizimi i bazës së të dhënave
8Provimi gjysmefinal
9Bazat e SQL
10Instruksionet DML për manipulimin e të dhënave
11Vazhdim i instruksioneve DML, Instruksionet DDL për krijimin e tabelave
12Hyrje në MySQL, dizenjimi i databazës me MYSQL
13Tabelat në MySQL
14Marrja e të dhënave nga tabelat me anë të deklaratave MySQL
15Përseritje-Programimi i bazës së të dhënave
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • Ch. FEHILY, SQL – Third Edition, 2008
  • Jay Greenspan and Brad Bulger, ‘MySQL/PHP Database application’, 2001, Published by M&T Books
  • Emasri, Navathe, “Fundamentals of Database Systems”, 2011 sixth edition, Addison Wesley.
Referenca të tjera
  • Alba Como, Xheni Melo, Menaxhimi bazë të dhënash, 2018, EneaS, Tiranë.
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti arrin të krijojë një bazë të dhenash të thjeshtë.
2Studenti arrin të bëj query të thjeshta në databazë.
3Studenti njihet me komponentët bazë të një RDBMS.
4Studenti arrin të manipulojnë të dhënat e një bazë të dhënash me SQL dhe MySQL.
5Studenti është i aftë të administrojë një bazë të dhënash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)