Emri i Lëndës : Programim Mobile
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 310-1 A -1 3 0 1 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Edlir Spaho, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Aplikimi Mobile është teknologjia që e lejon transmetimin e të dhënave, zërit dhe videove përmes një kompjuteri apo çfarëdo pajisjeje tjetër wireless pa pasur nevojë për lidhje fizike. Pasi Android në ditët e sotme është platforma më e përhaour në pajisjet mobile, theks i veçantë do t'i jepet zhvillimit të aplikacioneve në Android. Kursi do të mbulojë të gjitha çështjet bashkëkohore të platformës dhe do të ilustrojë të gjithë procesin me shembuj.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Aplikim Mobile, historia e Android dhe kuptimi i Android Stack
2Pjesët kryesore të ndërtimit të aplikacioneve në Android
3Aktivitetet dhe Intentat
4Android User Interface: Layouts (Linear Layout, Relative Layout, Table Layout, etj.) dhe Views 1
5Android User Interface: Layouts (Linear Layout, Relative Layout, Table Layout, etj.) dhe Views 2
6Fragmentet dhe Fragment manager
7Ripërdorimi i fragmenteve në aktivitetet
8Provimi gjysmefinal
9SQLite3: Zhvillimi dhe menaxhimi i databasave përmes SQLite3
10Përdorimi i SQLite3 në Android
11Web Serviset dhe Serviset që punojnë në prapavijë në Android
12Content Providers
13Broadcast Receivers
14Përsëritje
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • Bill Phillips, Chris Stewart, Brian Hardy and Kristin Marsicano, Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (Second Edition), Big Nerd Ranch, 2015, ISBN-13: 978-0134171456
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim, studentët do të njihen me konceptet themelore dhe teknikat e platformës Android
2Studenti do të jetë i aftë për të punuar dhe menaxhuar projekte brenda një grupi
3Studenti do të jetë i aftë për të zhvilluar aplikacione në Android
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final0
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 000
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 64
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 2.56
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)