Emri i Lëndës : Praktikë Profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 318-2 A -1 2 1 0 2.50 7
Lektori dhe orari i konsultimeve Klevis Topi, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të praktikojnë njohuritë e fituara gjatë këtyre tre viteve në një nga institucionet e përcaktuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit pranë kompanive private ose shtetërore, duke aplikuar njohuritë e marra në një nënfushë specifike.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës, përcaktimi i llojit të praktikës, dhe i vendeve të praktikës.
2Metodat e përcaktimittemës
3Konsulta me studentët
4Konsulta me studentët
5Konsulta me studentët
6Konsulta me studentët
7Konsulta me studentët
8Provimi gjysmefinal
9Konsulta me studentët
10Konsulta me studentët
11Konsulta me studentët
12Konsulta me studentët
13Konsulta me studentët
14Konsulta me studentët
15Prezantimiprojektevestudentore
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • • Konsultatëpërjavshmembiecurinë e detyrëssëpërcaktuar
Referenca të tjera
  • Konsultatëpërjavshmembiecurinë e detyrëssëpërcaktuar
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do tëaftësohennëpërgatitjen e njëkërkimishkencor
2Studentët do tëpraktikojnërealizimin e intervistavesiburimdhereferencënënjëpunimshkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte315
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 32060
Gjysmë finale 133
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 183
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7.32
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)