Emri i Lëndës : Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 320-2 A -1 0 1 0 0.50 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë fazë studimi studenti do të vërë në praktikë të gjitha njohuritë dhe aftësitë e përvetësuara gjatë këtij programi studimi.
Objektivat Kjo lende synon perseritjen e lendeve baze te programit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje: Përshkrimi i lëndës
2Përsëritje për lëndën “Programim Java”
3Përsëritje për lëndën “Sisteme të Informimit dhe Komunikimit”
4Përsëritje për lëndën “Rrjete Kompjuterike”
5Përsëritje për lëndën “Sisteme Operative”
6Përsëritje për lëndën “Siguri të Dhënash”
7Përsëritje për lëndën “Mirëmbajtje Serveri”
8Shpërndarja e bankës së pyetjeve për t’u mësuar
9Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Programim Java”
10Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Sisteme të Informimit dhe Komunikimit”
11Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Rrjete Kompjuterike”
12Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Sisteme Operative”
13Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Siguri të Dhënash”
14Diskutim për bankën e pytjeve të lëndës “Mirëmbajtje Serveri”
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njohë dhe të ketë aftësi në gjuhën Java.
2Të ketë baza teorike dhe praktike të sistemeve informatike.
3Të njohë bazat e rrjeteve kompjuterike.
4Të njohë veçoritë kryesore të sistemeve të operative.
5Të dijë të vendosë dhe të zbatojë rregullat e sigurisë së të dhënave.
6Të dijë të performojë detyrat e një administratori serverash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16116
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 148112
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 14747
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 175
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)