Emri i Lëndës : Gjuhë Gjermane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
GFL 102-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Olta Elezi, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës gjermane si nga ana gramatikore ashtu dhe komunikative në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rregullat e leximit dhe të drejtshkrimit - Mësimi 1: (përshëndetjet dhe prezantimi në gjuhën gjermane )
2 •Zgjedhimi i foljeve. – përemrat pyetës: wer,wie,woher. • Pozicioni i foljes në fjalitë dëftore. • Pozicioni i foljes në fjalitë pyetëse. • Të prezantojmë familjen, të shprehim njohuritë gjuhësore, të bëjmë biseda dhe të vleresojme dicka. • Ushtrime
3Orë praktike me te gjithë elementet e mësuar deri tani
4 • Nyjet e shquara në rasën emërore. • Nyjet e pashquara. Dialog Ushtrime
5• Emrat në numrin njëjës dhe shumës. • Të pyesim për fjalë dhe ti emertojmë ato. • Të lutemi për përsëritje. • Të falenderojmë dhe të përshkruajmë objekte. • Biseda telefonike. • Ushtrime
6 Ora zyrtare dhe jo zyrtare • Ditët e javës, periudhat e ditës (vaktet ),
7 Foljet e ndashme dhe perdorimi i tyre ne fjali. Te pershkruanin ne gjermanisht temen "Dita Ime" Perseritje
8Provimi gjysmefinal
9 Rasa emerore dhe rasa kallezore . Dialog me temen "Te porosisim ne restorant "
10 Perdorimi i pjesezes " Doch " Lexojne nje tekst " Juliana ne Gjermani " dhe kthejne pergjigje pyetjeve .
11 Folja modale mundem dhe dua . Ushtrime Dialogojne me njeri tjetrin duke shprehur gjera qe mund dhe duan ti bejne ne jeten e perditshme
12 Koha e kryer . Ushtrime . Ese me teme " Cfare kam bere dje "?
13 • Koha e pakryer/e kryer e thjeshtë te foljet ndihmëse kam dhe jam. • Koha e kryer tek foljet e pandashme.
14 • Forma urdherore. • Peremrat vetorë ne rasën kallëzore. • Ushtrime.
15 Perdorimi i parafjaleve te ndryshme ne fjali duke i shoqeruar me rasat perkatese .
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • schritte international
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës gjermane
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën gjermane ne perputhje me nivelin.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 010
Gjysmë finale 010
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)