Emri i Lëndës : Programim JAVA
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 110-2 A -1 2 0 2 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i lëndës është të njohë studentët me bazat e gjuhës Java, për t'i përdorur këto njohuri në ndërtimin e programeve. Lënda është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive praktike duke përfshirë teknologjitë e programimit Java për aplikacione grafike apo aplete që mund të përdoren në internet. Përfshin, gjithashtu, sintaksën e gjuhës Java, tiparet e kësaj gjuhe, kompilimin dhe ekzekutimin, ndërtimin e klasave dhe testimin e tyre.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Java
2Struktura e Programit Java
3Java Applets
4Strukturat e Kontrollit I
5Strukturat e Kontrollit II
6Metodat me dhe pa parametra
7Vargjet në Java
8Provimi gjysmë final
9Programimi i Orientuar në Objekt I
10Programimi i Orientuar në Objekt II
11Stringjet dhe Karakteret
12Grafikët
13Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI I)
14Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI II)
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësohen bazat dhe sintaksa e gjuhës JAVA.
2Duhet të kuptohen strukturat e kontrollit dhe metodat.
3Duhet të përvetësohen metodat e programimit në objekte me anë të gjuhës JAVA.
4Të mësohet konceptimi i ndërfaqes grafike me JAVA.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final0
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 000
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 64
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 2.56
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)