Emri i Lëndës : Programim JAVA
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 110-2 A -1 2 0 2 2.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve Klevis Topi, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i lëndës është të njohë studentët me bazat e gjuhës Java, për t'i përdorur këto njohuri në ndërtimin e programeve. Lënda është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive praktike duke përfshirë teknologjitë e programimit Java për aplikacione grafike apo aplete që mund të përdoren në internet. Përfshin, gjithashtu, sintaksën e gjuhës Java, tiparet e kësaj gjuhe, kompilimin dhe ekzekutimin, ndërtimin e klasave dhe testimin e tyre.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Java
2Struktura e Programit Java
3Java Applets
4Strukturat e Kontrollit I
5Strukturat e Kontrollit II
6Metodat me dhe pa parametra
7Vargjet në Java
8Provimi gjysmë final
9Programimi i Orientuar në Objekt I
10Programimi i Orientuar në Objekt II
11Stringjet dhe Karakteret
12Grafikët
13Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI I)
14Ndërfaqja Grafike me Përdoruesin (GUI II)
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
  • Building Java Programs, A Back to Basics Approach-Pearson (2016), Stuart Reges & Marty Stepp
Referenca të tjera
  • Cikël leksionesh, Reges 2020. https://courses.cs.washington.edu/courses/cse142/20sp/
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të mësohen bazat dhe sintaksa e gjuhës JAVA.
2Duhet të kuptohen strukturat e kontrollit dhe metodat.
3Duhet të përvetësohen metodat e programimit në objekte me anë të gjuhës JAVA.
4Të mësohet konceptimi i ndërfaqes grafike me JAVA.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final0
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 000
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 64
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 2.56
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)