Emri i Lëndës : Teknologjia .NET
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 313-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda jep njohuritë bazë për ndërtimin e aplikacioneve web duke u bazuar mbi teknologjitë .Net. Në fund të këtij kursi studentët do të njohin platformat ASP.NET(C#), SQL Server dhe do të jenë të aftë të krijojnë aplikacione interaktive web. Nëpërmjet zhvillimit të një software në këtë lëndë si projekt kursi, synohet që studentët të përftojnë aftësi të punës zhvilluese në grup dhe të zbatojnë konkretisht njohuritë e trajtuara gjatë zhvillimit të lëndës.
Objektivat Gjate kesaj lende studentet do te mesojne te ndertojne aplikacione full-stack duke perdorur teknologjite .NET. Per ndertimin e front-end do te perdoret HTML, CSS dhe JavaScript. Per ndertimin e back-end do te perdoret C# dhe Web API. Per pjesen e komunikimit me databazen do te perdorim Entity Framework dhe SQL.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Aplikacionet WEB, arkitektura Aplikacionet web jane nder aplikacionet me te perdorura ne jeten e perditshme, pasi kane nje game me te gjere aksesimi. Arkitekturaq e aplikacioneve WEB eshte sa e lehte po aq edhe e nderlikuar ne varesi te kompleksitetit te aplikacionit
2Programimi Client Side. Prezantim me HTML. Cdo aplikacion full-stack, ka 3 komponentent. Front-end, Back-end dhe databaze. Front-end eshte pjesa vizuale dhe do te ndertohet me HTML, CSS dhe JavaScript.
3Modeli i dokumentit me objekte-DOM DOM eshte menyra me e duhur per te marre dhe manipuluar te dhenat ne front-end. Manipulimi DOM mund te behet direkt me JavaScript ose me jQuery
4Ndërtimi i layout bazuar në tabela dhe CSS Pergjate kursit do te ndertojme disa forma dhe tabela duke perdorur HTML dhe CSS. Funksionaliteti do te shtohet nepermjet JavaScript.
5Hyrje në ASP, arkitektura ASP.NET eshte framework-u qe ne do te perdorim per te ndertuar pjesen a back-end-it. Gjuha e programimit te perdorur do te jete C# dhe framework-u do te jete .NET Core 5.0
6Prezantim me C# , cikli jetësor i faqeve, kontrollet standarte në A C# eshte nder gjuhet me te perdorura te programimit. Eshte e krijuar nga Microsoft dhe pergjate kursit do te perdoret per te ndertuar te gjithe komponentet kryesore te aplikacionit.
7Kontrollet në .NET vazhdim Per te kontrolluar rrjedhen e nje applikacioni ne aplikacionet .NET dhe me gjere ne perdorim kontrollerat. Ne kete kurs studentet do te mesojne si te ndertojne kontrollerat ne C#.
8Provimi gjysmefinal
9Menaxhimi i gjendjes Per nje eksperience sa me te mire ne aplikacione eshte shume e rendesishme te kuptohet koncepti i menaxhuimit te gjendjes (ose State).
10Navigimi në faqe Pasi ndertohet nje aplikcation per te naviguar nga nje faqe ne faqen tjeter ne perdorim nje koncept te quajtur navigimi. Navigimi na ndihmon qe lehtesisht te kalojme nga njera faqe ne tjetren per shfaqen e te dhenave te reja.
11Kontrollet e validimit të inputit Kur ne japim te dhena te reja nenje forme eshte shume e rendesishme qe te dhenat qe japim te jene te kontrolluara qe perdoruesi te jape vetem te dhenat e nevojshme. Validimi i inputit behet si ne front-end ashtu edhe ne back-end.
12Lidhja e ASP me SQL Nje aplikacion merr kuptim kur te dhenat qe manipulohen ne front-ruhen diku ne nje databaze. Pergjate ketij kursi ne do te perdorim nje database SQL.
13Entity Framework Per komunikimin e nje Web API me Databazen SQL ne rastin tone ne do te perdorim nje framework qe quhet Entity Framework i cili sherben si ndermjetesues midis modeleve te nje API dhe tabelave te nje databaze.
14Form authentication Authentikimi eshte hapi i pare qe zakonisht perdoret per te siguruar aplikacionet. Nepermjet authentikimit ju lejoni qe aplikacioni juaj te perdoret vetem nga persona te autorizuar
15Kontrollet AJAX në ASP.NET, JQuery Kontrollerat ne AJAX perdoren per te derguar nje HttpRequest ne back-end dhe per te marre nje pergjigje ne front-end.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Ne fund te lendes studentet do te kene njohurite baze per ndertimin e aplikacioneve Web bazuar ne teknologjine .NET
2Studentët do të njohin platformat ASP.NET(C#), SQL Server dhe do të jenë të aftë të krijojnë aplikacione interaktive web
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11818
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)