Emri i Lëndës : Rrjetat pa Tela dhe Mobile
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 219-1 A -1 3 0 1 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ju mundëson studenteve konceptin e rrjetave patella dhe konceptin e radiovalëve. Gjithashtu, kjo lëndë u mundëson studenteve mësimin e teknologjisë mobile.
Objektivat Ti japë studentit njohuritë e para mbi sistemet e komunikimit celular dhe WiFi. Dimensionimi dhe zbatimi i tyre, duke marrë parasysh faktorët ndikues të tyre. Ti japë studentit njohuritë e para mbi IOT
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim i Syllabusit
2Hyrje në Rrjetat Wireless
3Hyrje në Teknologjinë Bluetooth
4Themelet e Transmetimit të Sinjalit
5Hyrje në GSM
6Metodat e Aksesit të shumfishtë në Telekomunikacion
7Hyrje në 3G
8Provimi gjysmefinal
9Siguria dhe Enkriptimi
10Teknikat e Kodimit të sinjalit
11Handover
12Aplikacione të Teknologjisë Mobile
13Hyrje në IOT (Pjesa 1)
14Hyrje në IOT (Pjesa 2)
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Meson konceptet e frekuencave të radio-valëve.
2Valet telefonike GSM
3IOT
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)