Emri i Lëndës : Programim ne WEB
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 211-1 A -1 3 0 1 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një pasqyrë e teknologjive moderne te Webit. Ky kurs u ofron studentëve njohuri të mjaftueshme për të konceptuar se si funksionon Webi, si dhe aftësi të mjaftueshme për të ndërtuar një website me elementet e nevojshme HTML, CSS dhe JavaScript. Teknologjite e webit përcillen tek studentet njëkohesisht në aspektit teorik dhe praktik, në mënyre që njohuritë të jenë sa më të prekshme. Ky kurs do të përfshijë, HTML(Hypertext Markup Language), CSS ( Cascading Style Sheets) and Javascript (teknologjite Front-End)
Objektivat Studentët në fund të lëndës do të jenë të aftë : • të konceptojnë saktë funksionimin e webit të parë në disa aspekte, sipas modelit Klient-server, komunikimit nepermjet disa protokolleve (HTTP, FTP ), si dhe mesazheve HTTP kerkese-pergjigje. • Të konceptojnë rolet kryesore të zhvillilmit të një website-i , si Arkitekti i informacionit, UX dizenjuesi UX, dizenjuesi UI , dizenjuesi IxD, dizenjuesi Grafik, Zhvilluesi Front-End Dhe Back-End • të markojnë nje dokument me taget baze HTML • të dizenjojnë një faqe webi me CSS • të ndërtojnë strukturën (layout) e nje faqeje webi duke perdorur Flexbox • të ndërtojnë faqe webi Responsive etj. • të përdorin disa fuksione bazë të JavaScript-it • publimi i websitet në internet ( hostimi dhe ngritja e një domaini)
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e webit. Struktura HTML5, Çfarë është një dokument HTML, si bëhet markimi i një teksti, taget dhe llojet e tyre, ndarja e dokumentit në pjesë të caktuara si , ,

etj. (HTML & CSS John Ducket faqe 21-40) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 71-112;) (Projekt klase: web page, Poezi Ndre Mjeda)

2Si funksionon Webi, ndryshimi midis internetit dhe webit. Rregullimi i Tekstit duke përdorur atributet shtesë të markimit të tekstit, si fonti i tekstit, ngjyra e tij, madhësia, sfondi etj.. (; HTML & CSS John Ducket 40-61) (Projekt klase: website,Shprehje te famshme) (Projekt klase: faqe webi, Fakte Interesante)
3Si funksionon Webi, ndryshimi midis internetit dhe webit. Rregullimi i Tekstit duke përdorur atributet shtesë të markimit të tekstit, si fonti i tekstit, ngjyra e tij, madhësia, sfondi etj.. (; HTML & CSS John Ducket 40-61) (Projekt klase: website,Shprehje te famshme) (Projekt klase: faqe webi, Fakte Interesante)
4Ndryshimi midis protokollit HTTP dhe FTP ne transferimin e te dhënave. Linqet. Kalimi nga nje faqe ne tjetren, nga nje faqe në një document tjetër. Aplikimi i hyperlinqeve mbi tekste dhe imazhe. (HTML & CSS John Ducket fq 74-93) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 113-128;) Projekt klase:7 mrekullite
5Modeli klient-server në kërkimin e një informacioni në web, faktorët e përfshire në këtë proces dhe realizimi i saj. ( Learning Web Design O’Reilly faqe 21-34) Tabelat, implementimi i tabelave si dhe rregullimi i tyre sipas nevojes se faqes se webit. (HTML & CSS John Ducket fq 127-143) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 163-173;) (Projekt klase:Website, 7 mrekullite e botës)
6Dizenjuesit e një faqe webi . Trajtimi i koncepteve bazë si dhe rolet kryesore të zhvillimit të një website si: Strategjisti i permbajtjes, Arkitekti i informacionit, zhvilluesit UX , UxI dhe UI, diagramat e website-it, Dizenjuesit vizual, zhvillimi Front-end dhe Back-end i nje website. . (Learning Web Design O’Reilly faqe 21-34;) Listat dhe formularët. Listat “ordered” dhe “unordered”, implementimi i tyre. Llojet e ndryshme të formularëve si: text, checkbox, submit button,etj, përdorimi specifik i secilit lloj. (HTML & CSS John Ducket fq 62-73 dhe 144-175) . (Learning Web Design O’Reilly faqe177-206;)
7Hyrje në CSS3(Cascading Style Sheets), sintaksa e CSS dhe ndërveprimi i saj me HTML, Llojet e CSS dhe aplikimi i secilës prej tyre, Selektorët dhe përdorimi i tyre. (HTML & CSS John Ducket fq 226-245) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 239-259;)
8Provim gjysëmfinal
9Hierarkia e CSS, si dhe aplikimi i rregullave CSS. Ngjyrat dhe sfondi ( Color mode, perzgjedhja e ngjyrave si dhe perdorimi i tyre nepermjet kodit hexadecimal dhe rgb) (HTML & CSS John Ducket fq 246-263) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 303-351;)
10Njësitë matëse në CSS, përdorimi dhe ndryshimi midis tyre (px,rem em). Teksti dhe përzgjedhja e fonteve (Serif, Sans Serif , Monospace, Cursive, Fantasy). Stilimi i tekstit ne CSS si: font-family, font-size, line- eight, letter-spacing, word-spacing, color, text-decoration, font-style, font-weight,etj. . (HTML - CSS John Ducket f. 264-299) (Projekt Klase: Faqe Webi, Bletët.html)
11Modeli “kuti” ( Box model), si aplikohet modeli në elementët perkatës të një faqe webi. Implementimi i elementëve CSS si padding, margin, background-color, background-image, border, etj sipas këtij modeli. Formatimi i imazheve ne CSS (HTML & CSS John Ducket fq 300-329 dhe 407-427)(Projekt klase:Website Riparim Orësh)
12Strukturimi i një faqe webi dhe navigacioni. Përdorimi i flexboxit për të ndërtuar strukturën e një faqe webi. (HTML & CSS John Ducket fq 358-405) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 419-482;) (Projekt klase:Website Riparim Orësh)
13Disa funksione bazë të Javascript si dhe përdorimi i tyre. (JavaScript and JQuery John Ducket fq 53-144) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 593-619;)
14Javascript dhe sistemi DOM (Document Object Model)(JavaScript and JQuery John Ducket fq 183-242 ) . (Learning Web Design O’Reilly faqe 621-632;)
15Dorëzim dhe prezantimi i projektit: Dizenjim dhe implementim i një website
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptohen bazat dhe konceptet e teknologjisë së webit.
2Të zhvillohet një faqe e thjeshtë në web
3Të kuptohen aplikacionet e webit nga ana e klientit dhe serverit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte33
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final63
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final37
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 4312
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 133
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)