Emri i Lëndës : Praktikë Profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 318-1 A -1 2 1 0 2.50 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të praktikojnë njohuritë e fituara gjatë këtyre tre viteve në një nga institucionet e përcaktuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit pranë kompanive private ose shtetërore, duke aplikuar njohuritë e marra në një nënfushë specifike.
Objektivat Metodologjitë kryesore nga të cilat studentët do të përfitojnë janë ndërthurja e aspekteve teorike me aspektet praktike. Studentët do të njihen me aspekte të ndryshme të administrimit dhe menaxhimit sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, me strukturimin e informacionit në baza të dhënash, administrimin e rrjeteve kompjuterike, programimin dhe dizenjimi në Web, sistemet e shperndara dhe realitetin virtual.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës, përcaktimi i llojit të praktikës, dhe i vendeve të praktikës.
2Prezantimi me procedurën e realizmit të praktikës profesionale, dokumentacionin e nevojshëm si dhe mënyrën e plotësimit të tij.
3Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
4Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
5Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
6Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
7Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
8Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
9Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
10Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
11Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
12Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
13Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
14Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
15Praktikë në institucion/kompani private ose shtetërore
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të praktikojnë njohuritë e marra në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
2Studentët do të mund të praktikojnë njohuritë e marra në fushën e menaxhimit të sistemeve të informacionit, në administrimin e rrjeteve kompjuterike dhe sistemeve të shperndara.
3Studentët do të mund të praktikojnë njohuritë e marra në programimin dhe dizenjimin në Web.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale150
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14798
Detyra 11212
Gjysmë finale 000
Provimi final 11717
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 175
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)