Emri i Lëndës : Praktikë Profesionale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 318-2 A -1 2 1 0 2.50 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të kenë mundësinë të praktikojnë njohuritë e fituara gjatë këtyre tre viteve në një nga institucionet e përcaktuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit pranë kompanive private ose shtetërore, duke aplikuar njohuritë e marra në një nënfushë specifike.
Objektivat Metodologjitë kryesore nga të cilat studentët do të përfitojnë janë ndërthurja e aspekteve teorike me aspektet praktike. Studentët do të njihen me aspekte të ndryshme të administrimit dhe menaxhimit sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, me strukturimin e informacionit në baza të dhënash, administrimin e rrjeteve kompjuterike, programimin dhe dizenjimi në Web, sistemet e shperndara dhe realitetin virtual.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantimi i lëndës, përcaktimi i llojit të praktikës, dhe i vendeve të praktikës.
2Metodat e përcaktimittemës
3Konsulta me studentët
4Konsulta me studentët
5Konsulta me studentët
6Konsulta me studentët
7Konsulta me studentët
8Provimi gjysmefinal
9Konsulta me studentët
10Konsulta me studentët
11Konsulta me studentët
12Konsulta me studentët
13Konsulta me studentët
14Konsulta me studentët
15Prezantimiprojektevestudentore
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do tëaftësohennëpërgatitjen e njëkërkimishkencor
2Studentët do tëpraktikojnërealizimin e intervistavesiburimdhereferencënënjëpunimshkencor
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale150
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 149126
Detyra 000
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 174
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.96
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)