Emri i Lëndës : Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 320-2 A -1 0 1 0 0.50 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë fazë studimi, studenti vë në praktikë të gjitha njohuritë dhe aftësitë e kryerjes së një studimi, mbledhjes së të dhënave dhe analizimin e tyre nëpërmjet përdorimit të programit SPSS.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hartimi i një skice projekti kërkimor.
2Rishikimi i burimeve kërkimore
3Nxjerrja e përfundimeve nga rishikimi i literaturës
4Përgatitja e një raporti për projektin mbi bazën e studimeve
5Përcaktimi i literaturës për temën dhe rishikimi dhe planifikimi i temës
6Përcaktimi i hipotezave dhe pyetjeve të ngritura nga një punë kërkimore
7Përcaktimi i metodologjisë që do të adoptohet gjatë një pune kërkimore
8Provimi gjysmefinal
9Rishikim gjysëmfinal i punës së kryer nga studentët.
10Përcaktimi i kufizimeve të një pune kërkimore
11Shkrimi i kapitullit mbi Literature Review
12Draftimi i kapitujve sipas skicës së projektit kërkimor.
13Zbatimi i planit të punës
14Zbatimi i planit të punës
15Rishikimi final i tezës, strukturimi i saj dhe hartimi i bibliografisë.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përgatisë një kornizë teorike
2Të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme
3Të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve
4Të hartojë një deklaratë
5Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave.
6Ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final0
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16116
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 000
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 16
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 0.64
ECTS 1

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)