Emri i Lëndës : Grafet dhe Algoritme
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 226-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Përmbajtja e lëndës përfshin: Njohuri themelore të kombinatorikës – permutacionet, variacionet, kombinacionet, particionet, kompozicionet; kuptimi intuitiv i grafit; definicioni i grafit; rrugët dhe qarqet; grafi i Eulerit dhe grafi i Hamiltonit; problem i rrugës më të shkurtër; grafet izomorfe; veprimet me grafe; grafet planare.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepti i grafit dhe disa nocione shoqëruese
2Ciklet Euleriane
3Hapësirat e cikleve dhe të ko-cikleve
4Stivat, vetitë kryesore të tyre
5Shkurret, vetitë kryesore të tyre
6Pemët, druri me peshë minimum
7Ngjyrimi i kulmeve
8Provimi gjysmë final
9Çiftëzimi
10Ciklet Hamiltoniane
11Pemët binare
12Pirgjet Binare
13Pemët e balancuara
14Pemët Splay
15Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1të njihen me elementet themelore të kombinatorikës – permutacionet , variacionet , kombinacionet , particionet , kompozicionet
2të njihen me kuptimin e grafit, llojet e grafeve si dhe ti zbatojnë këto njohuri në zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe ti aplikojnë ato në programim.
3të njohin me konceptin e rrugëve dhe qarqeve dhe lidhshmërisë, me qëllim të zbatimit të tyre në fenomene dhe probleme nga fusha e shkencave komjuterike.
4të njihen me Grafin e Eulerit dhe Hamiltonit dhe zbatimin e tyre në programim.
5të njihen me problemin e rrugës më të shkurtër dhe aplikimin e saj në programim.
6të njihen me grafet izomorfe.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori315
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final20
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final80
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 300
Gjysmë finale 000
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 149
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.96
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)