Emri i Lëndës : Gjuhë Gjermane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
GFL 102-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës gjermane si nga ana gramatikore ashtu dhe komunikative në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen
Objektivat Te kete aftesi per te lidhur situatat gjuhesore te krijuara ne klase me ato e jetes reale .  Te reagoje ndaj ndryshimeve te kulturave te ted y gjuheve  Te ndergjegjesohet peer kulturen e vendeve gjermanishtfolese  Te perdore njohurite gjuhesore e kulturore ne kontekstete caktuara kuptimore .  Te kete shkathtesi dhe saktesi ne komunikim me shkrim dhe me goje
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rregullat e leximit dhe të drejtshkrimit - Mësimi 1: (përshëndetjet dhe prezantimi në gjuhën gjermane )
2 •Zgjedhimi i foljeve. – përemrat pyetës: wer,wie,woher. • Pozicioni i foljes në fjalitë dëftore. • Pozicioni i foljes në fjalitë pyetëse. • Të prezantojmë familjen, të shprehim njohuritë gjuhësore, të bëjmë biseda dhe të vleresojme dicka. • Ushtrime
3Orë praktike me te gjithë elementet e mësuar deri tani
4 • Nyjet e shquara në rasën emërore. • Nyjet e pashquara. Dialog Ushtrime
5• Emrat në numrin njëjës dhe shumës. • Të pyesim për fjalë dhe ti emertojmë ato. • Të lutemi për përsëritje. • Të falenderojmë dhe të përshkruajmë objekte. • Biseda telefonike. • Ushtrime
6 Ora zyrtare dhe jo zyrtare • Ditët e javës, periudhat e ditës (vaktet ),
7 Foljet e ndashme dhe perdorimi i tyre ne fjali. Te pershkruanin ne gjermanisht temen "Dita Ime" Perseritje
8Provimi gjysmefinal
9 Rasa emerore dhe rasa kallezore . Dialog me temen "Te porosisim ne restorant "
10 Perdorimi i pjesezes " Doch " Lexojne nje tekst " Juliana ne Gjermani " dhe kthejne pergjigje pyetjeve .
11 Folja modale mundem dhe dua . Ushtrime Dialogojne me njeri tjetrin duke shprehur gjera qe mund dhe duan ti bejne ne jeten e perditshme
12 Koha e kryer . Ushtrime . Ese me teme " Cfare kam bere dje "?
13 • Koha e pakryer/e kryer e thjeshtë te foljet ndihmëse kam dhe jam. • Koha e kryer tek foljet e pandashme.
14 • Forma urdherore. • Peremrat vetorë ne rasën kallëzore. • Ushtrime.
15 Perdorimi i parafjaleve te ndryshme ne fjali duke i shoqeruar me rasat perkatese .
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës gjermane
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën gjermane ne perputhje me nivelin.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 123
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.92
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)