Emri i Lëndës : Analizë Numerike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 120-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Numrat Binare. Analiza e gabimeve. Zgjidhja e sistemeve te ekuacioneve lineare: Eliminimi Gausian, modifikimi i Eliminimit Gausian dhe shnderrimi L-U. Zgjidhja e ekuacioneve jo lineare dhe sistemeve: metodat e Biseksionit, Njutonit, Sekantit dhe iteracioni i pikes fikse. Interpolimi : Përafërsimi Lagranzhit, Polinomet e Njutonit dhe përafërsimi i polinomeve. Përngjasimi i lakores. Diferencimet numerike; integrimet numerike. Optimizimet numerike. Zgjidhjet numerike të problemve me vlerë fillestare dhe me vlera në kulme.: Metodat e Eulerit, Heunit, Tejlorit, Runge-Kutta.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Numrat Binare
2Analiza e gabimeve
3Zgjidhja e ekuacioneve x=g(x). Metodat e kllapave, Njutonit, Sekantit dhe metodat e iteracionit te pikes fikse
4Procesi Aitkenit dhe Metodat e Steffensenit dhe Mullerit
5Iteracioni per sistemet jo lineare
6Iteracioni per sistemet jo lineare
7Metoda e Njutonit per sistemet jo lineare
8Provimi gjysmefinal
9Zgjidhje te sistemeve te ekuacioneve jo lineare. Eliminimi Gausian dhe shnderrimi L-U.
10Zgjidhje te sistemeve te ekuacioneve lineare. Modifikimi i metodes se eliminimit Gausian
11Vizualimi i Matricave.
12Polinomet Njuton dhe Përafërsimi i polinomeve
13Integrimi numerik. Metoda e Trapezit dhe Simpsonit.
14Deferencimet numerike dhe integrimet numerike. Metoda e Euler
15Optimizimet numerike
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Te kuptuarit te ndryshimit mes zgjidhjes se problemeve me dore dhe duke perdorur kompjuterin
2Te kuptuarit te zgjidhjeve te metodave numerike dhe padyshim te pasurit te nje strukture te nje algoritmi
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)