Emri i Lëndës : Matematikë Diskrete
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 130-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky eshte nje kurs hyres ne matematiken diskrete. Qellimi i ketij kursi eshte t’u prezantoje studenteve ide dhe teknika nga matematika diskrete te cilat perdoren gjeresisht ne shkenca dhe inxhinieri. Ky kurs u meson studenteve menyren e te menduarit logjikisht dhe matematikisht dhe te aplikoje keto teknika ne zgjidhjen e problemave. Per te arritur kete qellim, studentet do te mesojne logjike dhe arsyetimi matematikor, bashkesite, induksioni dhe rekursioni, relacionet, funksionet. Teknikat e numërimit, permutacionet, kombinacionet, rekurencat, algoritmat për gjenerimin e tyre.
Objektivat Ne perfundim te kursit, studenti do të jete i afte kuptojë dhe të aplikojë logjikën elementare dhe algjebrën e bashkësisë, në ndertimin e arsyetimeve induktive, në kombinatorikë, në zgjidhjen e relacioneve rekursive.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Elemente te logjikes matematike: pohimet dhe lidhezat logjike. Ekuivalencat e pohimeve. Aplikime ne logjiken e pohimeve. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 1-21)
2Predikatet dhe kuantoret.Rregullat e deduksionit logjik, metodat e vertetimit. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 22-35)
3Bashkesite, veprimet me to. Funksionet. Vargjet dhe relacionet rekurente. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 36-57)
4Shumat, matricat zero-nje. Algorimet dhe rritja e funksioneve. Kompleksiteti i algoritmeve (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 57-88)
5Teoria e Numrit: Pjestueshmeria dhe aritmetika modulare. Numrat prim, pmmp dhe shvp (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 89-111)
6Zgjidhja e kongruencave lineare. Zbatime te kongruencave lineare (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 111-125)
7Induksioni matematik. Induksioni i forte dhe mire-renditja (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 125-138)
8Provimi gjysmë final
9Perkufizimet recursive dhe induksioni strukturor. Algoritmet rekursive (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 138-149)
10Relacionet dhe vetite e tyre. Perfaqesimi i relacioneve. Relacionet e ekuivalences. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 150-178)
11Renditjet e pjesshme. Diagramet e Hasit. Renditja leksikografike dhe klasifikimi topologjik (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 178-194)
12Bazat e numerimit. Parimi I kafazit te pellumbave. Perkembimet dhe kombinacionet. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 195-214)
13Koificientet Binomiale dhe identitetet. Perkembimet dhe kombinacionet e pergjithesuara. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 214-228)
14Teknika te avancuara te numerimit. Aplikime te relacione te rekurences ne modelimin e problemeve. Zgjidhja e relacioneve rekurente lineare (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 228-243)
15Algoritmet Perca-e-sundo dhe relacionet e rekurences. Perseritje. (Leksione te pershtatura ne shqip: Matematika Diskrete-Anjeza Pasku, Fq 243-250)
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Persa I perket njohurive dhe te kuptuarit, ne perfundim te kursit, studenti pritet te jete I afte te: • Shpjegoje modele baze te matematikes diskrete dhe teknologjise. • Te shpjegoje se si keto modele mund te zbatohen ne problemet perkatese.
2Persa I perket kompetencave dhe aftesisive ne perfundim te kursit, studenti pritet te jete I afte te: • Analizoje problemet e dhena ne menyre logjike. • Te shprehe problemat ne gjuhe formale • Te zgjidhe problemat duke perdorur metoda recursive • Te zgjidhe problema kombinatorike
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize230
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 124
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.96
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)