Emri i Lëndës : Ndërfaqe Përdoruesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 317-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë lëndë do të trajtohen tema që do të përfshijnë metodat si dhe rëndësinë e faktorëve njerëzorë, ndjesive njerëzore, karakteristikat konjektive dhe fizike si dhe aplikim praktik të këtyre njohurive. Gjithashtu nëpërmjet temave që do të trajtohen studentët do të njihen me ciklin e jetës së produktit që përfshin dizenjimin, implementimin dhe vlerësimin duke u përqëndruar tek përdoruesi i tij.
Objektivat Objektivat kryesore të këtij kursi janë: 1. Të pajis studentët me njohuri rreth fushës së Bashkëveprimit Njeri-Kompjuter, një disiplinë shkencore e cila ka si qëllim të kuptojë bashkëveprimet e njerëzve me teknologjinë dhe të aplikojë këto njohuri në dizenjimin e produkteve të përdorshëm. 2. Të studiojë problematikat e dizenjimit të bashkëveprimit njeri-makinë, për projektimin me qellim realizimin e produkteve të lehtë për tu përdorur (“të përdorshem”).
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në ndërfaqen e përdoruesit Historiku • Një historik i shkurtër dhe një njohje e përgjithshme e lëndës. • Koncepte të ndryshme mbi ndërfaqen e përdoruesit.
2Ndërfaqja e përdoruesit e aplikuar dhe Sistemet iterative • Bashkëveprimi njeri kompjuter në ambientin ndërdisiplinor • Probleme që lidhen me ndërfaqjen e përdoruesit • Arkitektura dhe mjetet Softuerike • Ndërfaqja e përdoruesit në sistemet iterative
3 Procesimi i informacionit njerëzor • Perceptimi • Aftësitë motorike • Memorja • Vendimmarrja • Vëmendja • Vizioni
4Të njohësh përdoruesin • Nivelet e përshkrimit të përdoruesit
5Modelet konceptuale dhe metaforat • Modelet në dizenjimin e ndërfaqjes së përdoruesit • Rrezikshmëria e modelit të përdoruesit • Krahasimet e stileve bashkëvepruese • Sygjerime për manipulimin direkt • Modelimi i gabimeve njerëzore
6Dizenjimi i përqëndruar tek përdoruesi • Dizenjimi i ndërfaqjes së përdoruesit me modelin e ujëvares • Dizenjimi iterativ • Modeli spiral • Si bëhet analiza e përdoruesit
7Principet e Dizenjimit • Orientuesit e përdorueshmërise (Heuristics) • 10 rregullat e Nielsen • 16 principet e Bruce Tognazzinit • 8 Rregullat e arta te Shneiderman • 7 principet e dialogut sipas ISO 9241-110:2006
8Provimi gjysmë final
9Inxhinierimi dhe kreativiteti • Proçeset e krijimit
10Dizenjimi i Grafikës • Thjeshtesia • Kontrasti • Hapesirat • Balanca • Ngjyra
11Prototipet • Arësyet e ndërtimit të prototipeve • Klasifikimi i prototipeve • Besnikëria e prototipit • Prototipi në letër • Prototipet hipertestuale
12Vleresimi i përdorueshmërisë • Vlerësimi Heuristik • Testet e përdorueshmërisë
13Projektim për përdoruesin • Të projektosh dhe të realizosh • Projektimi tradicional • Projektimi i bazuar tek njeriu • Projektimi universal
14Modelet e të dhënave hyrëse dhe modelet për paraqitjen e rezultateve • Llojet e ngjarjeve të inputit • Elementet që konsiderohen kur zgjidhet një model paraqitjeje • Vizatimi në modelin e komponentëve
15Aksesibiliteti • Llojet e dëmtimeve • Teknologjia asistive • Direktiva aksesibiliteti
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë që, bashkëveprimi njeri-kompjuter është studimi i njerëzve, i teknologjive informatike dhe i mënyrave se si këta veprojnë mbi njëri-tjetrin me qëllim që të përcaktohet se si mund të bëhen teknologjitë më të përdorshme për njerëzit.
2Të realizojnë një kombinimi hardwaer- softwaer që lehtëson komunikimin ndërmjet përdoruesit dhe kompjuterit.
3Të projektojn, vlerësojn dhe implementojn sistemet iterative që përdoren nga njerëzit dhe studiojn aspektet kryesore që i rrethojnë
4Arritja e ndertimit të ndërfaqjeve efektive Njeri-Kompjuter.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale115
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 144
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)