Emri i Lëndës : Inxhinieri Softwerike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 315-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë prezanton çështjet bashkëkohore lidhur me fushën e inxhinierisë software-ike. Ajo trajton në thellësi modelet e cikleve të jetës së software-it, përfshirë specifikimeve të fazave të software-it, dizenjimi, zhvillimi, testimi, dhe ruajtja. Metodat dizenjuese te Orientuara ne Objekt dhe praktika, aplikacionet e tyre në zhvillimin e sistemeve të bazuara në kompjuter.
Objektivat Të qenurit të aftë për: të kuptuar nevojën e parimeve të inxhinierisë Software-ike të kuptuar zhvillime të ndryshme të cikleve të jetës së Software-it të kuptuar metodologjinë e specifikimit të të dhënave, modelimin, dhe implementimin i tyre analizimin e kodit, testimin e bug-e dhe dizenjimin e planit të testit dhe skenareve më të fuqishme
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne Inxhinieri Software-i
2Zhvillimi i Cikleve te Jetes se Software-it
3Analiza e Sistemit
4Konceptet e dizenjimit te sistemeve
5Konceptet dhe principet e Orintimit ne Objekt
6UML I (Unified Modeling Language)
7Modelimi Dinamik (UML II)
8Provimi gjysmefinal
9Permbledhje mbi Menaxhimin e Projektit Software-ik
10Testim Software
11Permbledhje e Menaxhimit te rreziqeve
12Hyrje ne Menaxhimin e Konfigurimeve Software-ike
13Metoda Formale
14Mjete rasti
15Mjete rasti
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do njohin rendesine dhe nevojen e inxhinierise software-ike per te perballuar prirjet moderne ne industrine software-ike.
2Studentet do te kene njohuri mbi te gjitha fazat e cikleve te jetes se softaware-it duke perfshire the artifakte qe jane prodhuar.
3Studentet do te jene te afte mjaftueshem per te analizuar, vleresuar dhe aplikuar nje sere mjete rasti.
4Projekti semestral do t`i aftesoje studentet te implementojne konceptet e inxhinierise software-ike ne rruge disiplinore, per te konkuruar tregun lokal dhe nderkombetar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale110
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14684
Detyra 122
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)