Emri i Lëndës : Rrjetat pa Tela dhe Mobile
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 219-1 A -1 3 0 1 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ju mundëson studenteve konceptin e rrjetave patella. Rrjetat Add hoc, dhe konceptin e radiovalëve. Gjithashtu, kjo lëndë u mundëson studenteve mësimin e teknologjisë mobile.
Objektivat Qëllimi i lëndës është t'i pajisë student me njohuri në fushën e rrjetave pa tela, parakusht ky i nevojshëm për krijimin dhe manipulimin e tyre. Përpos kësaj studentet në këtë lëndë do të mësojnë konceptet e rrjetave mobile.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në rrjetat pa tela
2Hyrje në IEEE 802.11
3Hyrje në Bluetooth
4Hyrje në GSM
5Hyrje në 2.5G (GPRS)
6Hyrje në 3G (WCDMA)
7Hyrje në 4G dhe ALL-IP
8Provimi gjysmefinal
9Hyrje në Mobile Ad Hoc Networks
10Handover
11Hyrje në Wireless Sensor Networks
12Hyrje në WiMax (IEEE 802.16)
13Hyrje në IEEE 802.22
14Hyrje në Mobility Issues
15Siguria, enkriptimi
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti mëson ndërtimin e rrjetave Add-hoc.
2Meson konceptet e frekuencave të radio-valëve.
3Valet telefonike GSM dhe WCDMA
4Valet telefonike GSM dhe WCDMA
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 111
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)