Emri i Lëndës : Bazat e të Dhënave
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 217-1 A -1 3 0 1 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ofron bazat e nevojshme teorike dhe praktike për sistemet relacionale të menaxhimit të bazave të të dhënave. Gjithashtu, mbulon analizën e të dhënave dhe modelimin e tyre duke përdorur teknikën entitet-relacion, teorinë relacionale dhe normalizimin dhe gjuhën SQL.
Objektivat Të njohë studentët me bazat e të dhënave. Të njohë studentët me komponentët bazë të një RDBMS. Implementimi dhe manipulimi e një baze të dhënash duke përdorur RDMS-se e MSSQL Server 2008 (dhe Oracle 10g), si dhe duke përdorur gjuhën SQL. Studentët do të dinë komponentët kryesorë të një baze të dhënash, do kenë në vëmendje çështje të sigurisë së bazave të të dhënave, do mësojnë të manipulojnë objektet e një baze të dhënash me SQL si dhe të optimizojnë kërkimin në to.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në sistemet e bazave të të dhënave, Koncepte të sistemit të bazave të të dhënave
2Modeli Entity-Relationship (ER)
3Modeli Enhanced Entity Relationship (EER)-Modeli i zgjeruar ER, Kthimi i modelit ER në tabela
4Modeli Relacional i të dhënave
5Algjebra Relacionale I
6Algjebra Relacionale II
7Normalizimi i bazës së të dhënave
8Provimi gjysmefinal
9Bazat e SQL
10Instruksionet DML për manipulimin e të dhënave
11Vazhdim i instruksioneve DML, Instruksionet DDL për krijimin e tabelave
12Hyrje në MySQL, dizenjimi i databazës me MYSQL
13Tabelat në MySQL
14Marrja e të dhënave nga tabelat me anë të deklaratave MySQL
15Përseritje-Programimi i bazës së të dhënave
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti arrin të krijojë një bazë të dhenash të thjeshtë.
2Studenti arrin të bëj query të thjeshta në databazë.
3Studenti njihet me komponentët bazë të një RDBMS.
4Studenti arrin të manipulojnë të dhënat e një bazë të dhënash me SQL dhe MySQL.
5Studenti është i aftë të administrojë një bazë të dhënash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale110
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)