Emri i Lëndës : Programim ne WEB
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 211-1 A -1 3 0 1 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs eshte nje pasqyre e teknologjive moderne te Webit. Objektivi i ketij kursi eshte tju jape studenteve njohuri baze se si funksionojne gjerat ne boten e Webit nga ana teknologjike si dhe nje permbledhje baze te teknologjive te ndryshme. Ideja e ketij kursi nuk eshte qe studentet te mesojne te perdorin te gjitha keto teknologji, por ti ndihmoje ata te kuptojne bazat dhe te zbulojne se ku duhet te fillojne. Temat perfshijne: Historia e Webit, Hypertext Markup Language (HTML), Extensible HTML (XHTML), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, dhe Extensible Markup Language (XML).
Objektivat Te mesohen studentet si te krijojne dhe te publikojne nje faqe te thjeshte webi duke perdorur HTML dhe taget e saj; te pershkruhet limitet e krijimit interaktiv duke perfshire mbeshtetjen dhe ndryshimet e browser; te kuptohen variablat ne Javascript, strukturat e kontrolli, funksionet, arrays, dhe objektet; te perdoren HTML, XHTML, CSS, XML, dhe Javascript per te zhvilluar nje website interaktiv
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Historinë e Internetit, Protokolli HTTP, Hyrje në HTML
2Format në HTML dhe hyrje në XHTML
3Prezantim me gjuhën e programimt Cascade Style Sheet (CSS)
4Më tepër rreth Cascade Style Sheet (CSS)
5Prezantim me JavaScript, funksionet, objektet, ngjarjet (event)
6Strukturat e kontrollit, dhe veprime me Arrays (Vektorë) në javascript
7Document object model (DOM) në javascript. Njohja me strukturën e një Website.
8Provim gjysëmfinal
9XML
10Prezantim me PHP, variablat
11Strukturat e kontrollit në PHP
12Funksionet PHP
13Shkrimi i kodit në PHP dhe lidhja me databazën
14Implementimi dhe testimi i një web site (parapërgatitje para dorëzimit të projektit)
15Dorëzim dhe prezantimi i projektit: Dizenjim dhe implementim i një website
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptohen bazat dhe konceptet e teknologjisë së webit.
2Të zhvillohet një faqe e thjeshtë në web
3Të kuptohen aplikacionet e webit nga ana e klientit dhe serverit.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale110
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 135
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.4
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)