Emri i Lëndës : Gjuhë Gjermane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
GFL 102-1 C 2 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit German
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës gjermane si nga ana gramatikore ashtu dhe komunikative në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen
Objektivat • Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës gjermane si një gjuhë e huaj per ta. • Mësimi i nocioneve bazë gramatikore • Njohja dhe praktikimi i katër aftesive të gjuhës gjermane, me qëllim që studentët të dinë të reagojnë drejtë në situata të ndryshme. • Ushtrimi i temave të ndryshme në jetën e përditshme, duke filluar nga nje leksik i nevojave më të domosdoshme dhe praktike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Rregullat e leximit dhe të drejtshkrimit - Mësimi 1: (përshëndetjet dhe prezantimi në gjuhën gjermane ) • Zgjedhimi i foljeve. – përemrat pyetës: wer,wie,woher. • Pozicioni i foljes në fjalitë dëftore. • Parafjalët: als, bei, in. • Pjezësa mohuese: nicht. • Të flasim për profesionet. • Ushtrime.
2 • Përemrat pronorë në vetën e parë dhe të dytë njënjës. • Pozicioni i foljes në fjalitë pyetëse. • Zgjedhimi i foljes. • Nyjet e shquara në rasën emërore. • Përemrat vetor të vetës së tretë numri njejës. • Të prezantojmë familjen, të shprehim njohuritë gjuhësore, të bëjmë biseda dhe të vleresojme dicka. • Ushtrime
3Orë praktike me te gjithë elementet e mësuar deri tani
4 • Nyjet e pashquara. • Emrat në numrin njëjës dhe shumës. • Rasa kallëzore. • Të pyesim për fjalë dhe ti emertojmë ato. • Të lutemi për përsëritje. • Të falenderojmë dhe të përshkruajmë objekte. • Biseda telefonike. • Ushtrime
5Test me të gjithë elementët e mësuar deritani
6 • Folje modale. • Parafjalët. • Ditët e javës, periudhat e ditës (vaktet ), ora.
7 • Foljet modale. • Emrat e përberë. • Foljet e ndashme. • Ushqimet. • Informacion ne stacionin e trenit. • Ushtrime.
8Provimi gjysmefinal
9 • Parafjalet. • Koha e kryer. • Të flasim për të shkuaren.
10 • Parafjalët në rasën dhanore. • Rasa gjinore tek emrat e pervetshem. • Përemrat pronorë në vetën e tretë numri njëjës.
11 • Përemrat vetor në rasën dhanore. • Parafjalë.
12 • Parafjalë. • Foljet modale. • Forma urdhërore. Ligjerata e drejtë dhe e zhdrejtë. • Pjeset e trupit. • Ushtrime.
13 • Koha e pakryer/e kryer e thjeshtë te foljet ndihmëse kam dhe jam. • Koha e kryer tek foljet e pandashme. • Forma urdherore. • Peremrat vetorë ne rasën kallëzore. • Ushtrime.
14 • Foljet modale. • Shkallët e mbiemrit. • Veshjet
15 • Kalimi I emrit në mbiemer. • Lidhëza sepse. • Numrat rendor. • Dëshira në Konjuktiv II. • Ushtrime përsëritëse.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës gjermane
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën gjermane ne perputhje me nivelin.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11212
Të tjera 199
Ngarkesa totale e orëve 137
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.48
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)