Emri i Lëndës : Matematikë Diskrete
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 130-1 B 2 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Temat në Matematikën Diskrete synojnë aplikimet në shkencën komjuterike. Parimet themelore janë: logjika dhe argumentimi, teoria e bashkësisë, arsyetimi matematikor, induksioni dhe rekursioni, raportet, funksionet. Teknikat e numërimit, permutacionet, kombinimet, rekurencat, algoritmat për gjenerimin e tyre. Hyrje në grafikët dhe pemët. Algoritmet mbi procesimin e grafikut.
Objektivat Studenti do të kuptojë dhe do të jetë i aftë të aplikojë logjikën elementare dhe algjebrën e bashkësisë, në ndërtimin e arsyetimeve induktive, në kombinatorikë, në zgjidhjen e marrëdhënieve rekursive, në aplikimin e algoritmeve mbi grafikët dhe pemët.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Elemente te logjikes matematike: pohimet dhe lidhezat logjike. Ekuivalencat e pohimeve. Aplikime ne logjiken e pohimeve
2Predikatet dhe kuantoret. Rregullat e deduksionit logjik, metodat e vertetimit
3Bashkesite, veprimet me to. Vargjet dhe relacionet rekurente
4Shumat, matricat zero-nje. Algorimet dhe rritja e funksioneve. Kompleksiteti i algoritmeve
5Teoria e Numrit: Pjestueshmeria dhe aritmetika modulare. Numrat prim, pmmp dhe shvp
6Zgjidhja e kongruencave lineare. Zbatime te kongruencave lineare
7Induksioni matematik. Induksioni i forte dhe mire-renditja
8Provimi gjysmefinal
9Perkufizimet recursive dhe induksioni strukturor. Algoritmet rekursive
10Relacionet dhe vetite e tyre. Perfaqesimi i relacioneve. Relacionet e ekuivalences.
11Renditjet e pjesshme. Diagramet e Hasit. Renditja leksikografike dhe klasifikimi topologjik
12Bazat e numerimit. Parimi I kafazit te pellumbave. Perkembimet dhe kombinacionet.
13Koificientet Binomiale dhe identitetet. Perkembimet dhe kombinacionet e pergjithesuara.
14Teknika te avancuara te numerimit. Aplikime te relacione te rekurences ne modelimin e problemeve. Zgjidhja e relacioneve rekurente lineare
15Algoritmet Perca-e-sundo dhe relacionet e rekurences. Perseritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Formim teorik dhe praktik të mjaftueshmëm për një profesion të suksesshëm dhe me aftësi zbatuese të njohurive shkencore themelore në praktikën e studentëve
2Aftësi dhe formim profesional në përshkrimin, formulimin, modelimin dhe analizimin e problemeve, me konsideratë për zgjidhjet analitike të përshtatshme në të gjitha situatat e nevojshme
3Njohuritë e nevojshme teknike, akademike dhe praktike, dhe besimin e zbatimit në projektimin dhe vlerësimin e makinerive ose sistemeve mekanike ose proceseve industriale me konsideratë për produktivitet, realizueshmëri dhe aspekte sociale dhe të mjedisit
4Aftësinë e projektimit dhe drejtimit të eksperimenteve, grumbullimit të të dhënave, analizës dhe nxjerrjes së konkluzioneve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale135
Kuize00
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 200
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)