Emri i Lëndës : Strukturë të dhënash
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 115-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Temat e lëndës përfshijnë deklarimin e variablave, selektimin, kushtet if-then-else, strukturat loop: for/while/do-while, deklaratat break/continue/switch, arrays, pointers dhe veprime me skedarët.
Objektivat Objektivat e këtij kursi janë implementimi i koncepteve të programimit të strukturuar në gjuhën C dhe hyrje në gjuhën C++.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në strukturat e të dhënave
2Memoria, Tipet Abstrake të të dhënave dhe Adresat
3Vargjet dhe Stringjet
4Analiza e algoritmeve
5Steku dhe Rradhët
6Steku dhe Rradhët
7Listat e Lidhura
8Provim i ndërmjetëm
9Listat e Lidhura
10Rekursioni
11Pemët
12Grafet
13Algoritmet e Kërkimit
14Algoritmet e Renditjes
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë strukturat kryesore të të dhënave.
2Studentët do të kenë njohuri mbi trajtimin e strukturave të të dhënave.
3Studentët do të përvetësojnë konceptet më të rëndësishme të strukturave të të dhënave dhe algoritmikës.
4Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë rëndësinë e strukturave të të dhënave dhe algoritmikës në ndërtimin e një aplikacioni efikas.
5Studentët do të jenë të aftë për të implementuar këto struktura të dhënash në çfarëdolloj gjuhe programimi.
6Studentët do të jenë të pajisur me terminologjinë e mjaftueshme teknologjike për të vijuar me lëndët e tjera pasardhëse.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 188
Gjysmë finale 188
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)