Emri i Lëndës : Strukturë të dhënash
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 115-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Temat e lëndës përfshijnë deklarimin e variablave, selektimin, kushtet if-then-else, strukturat loop: for/while/do-while, deklaratat break/continue/switch, arrays, pointers dhe veprime me skedarët.
Objektivat Objektivat e këtij kursi janë implementimi i koncepteve të programimit të strukturuar në gjuhën C dhe hyrje në gjuhën C++.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Kompjutera dhe C++
2Hyrje në Programimin C++, Bllokskemat, Algoritmet dhe Pseudokodet
3Deklarimet e Variablave, Tipet e të dhënave, Operatorët dhe Shprehjet
4Formatimi i të dhënave në C++
5Strukturat Kushtëzuese
6Strukturat Ciklike
7Funksionet
8Provim i ndërmjetëm
9Funksionet dhe Rekursioni
10Vektorët
11Matricat
12Pointerat
13Strukturat e të dhënave në C++
14Strukturat e të dhënave në C++
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentë do të jenë në gjendje të kuptojnë parimet e strukturimit të bllokskemave dhe algoritmeve
2Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë dhe përdorin elementët kryesorë të gjuhës C++
3Studentët do të jenë në gjendje të mësojnë si të programojnë në gjuhën C++ duke përdorur strukturat kushtëzuese, strukturat ciklike, funksionet, vektorët, matricat dhe pointerat.
4Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë strukturat e të dhënave në C++
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 212
Gjysmë finale 177
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)