Emri i Lëndës : Analizë Matematike I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 113-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Konceptet themelore për të gjetur limitet e funksioneve dhe përcaktimi i vazhdimësisë së funksioneve, derivatet e disa funksioneve algjebrike dhe trigonometrike. Përdorimi i derivateve në zgjidhjen e problemeve të aplikuara, integralet e disa funksioneve algjebrike dhe trigonometrike, duke gjetur integralet e pacaktuara nëpërmjet teknikave të ndryshme të integrimit, duke përdorur rregullat e 'L Hôpital'.
Objektivat Të mësuarit e studentëve rreth mjeteve kryesore matematikore që atyre do t'ju duhen më vonë në profesionin e tyre. Ky kurs i parë, në Analizë Matematike, do të përgatisë studentët për kurset pasardhëse të matematikës që ata duhet të marrin si kërkesa plotësuese për të marrë diplomën Bachelor.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Funksionet
2Limitet
3Vazhdueshmëria dhe Derivatet
4Vazhdueshmëria dhe Derivatet. Aplikimet. Vlerat ekstreme
5Teorema e Vlerës Mesatare dhe aplikimet e saj
6Grafet
7Integralet e caktuara
8Provimi gjysmefinal
9Sipërfaqja dhe vëllimi si Integral
10Integrali i pacaktuar
11Funksionet e jashtëzakonshme dhe derivatet e tyre
12Rregulli i L'Hopitalit
13Teknikat e integrimit
14Integralet e papërshtatshme. Aplikimet
15Kurbat parametrike dhe koordinatat polare
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të gjejnë kufijtë e funksioneve dhe të përcaktojnë vazhdimësinë e tyre
2Studentët do të jenë në gjendje të gjejnë derivatet e disa funksioneve algjebrike dhe trigonometrike, si dhe të përdorin derivatet për të zgjidhur probleme të aplikuara
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)