Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 103-1 E 1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në kuptimin e leximit.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - Të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit të studentëve - Të përmirësojë përdorimin e fjalorit duke mësuar strategji gjatë leximit - Të mësojë si të shkruajnë letra, njoftime dhe tregime - Të zhvillojë njohuritë e artikujve leksikore duke përfshirë foljet dhe renditjet e tyre - Të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentëve nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përmbledhje e Silabusit të Studentit. Hyrje e përgjithshme. Language Learner Histories . Vetë-vlerësimi i aftësive të gjuhës angleze. Rishikimi i gramatikës: lloje kryesore të fjalisë në gjuhën angleze.
2Përgatitja për studim akademik: Leximi i fjalorëve dhe kuptimi i teksteve të shkurtër informativë. Para-shkrimi dhe hartimi i strategjive. Konvertimet në tituj. Përsëritje e vazhdueshme e llojeve kryesore të fjalise.
3Marrja e shënimeve dhe dëgjimi i leksionit për idenë kryesore. Pjesëmarrja në një seminar diskutimi. Njohja e shpehjeve frazeologjike. Përdorimi i fjalorit njëgjuhësh. Gramatika e be, have dhe do.
4Kuptimi dhe nxjerrja e informacionit të rëndësishëm në tekstet shkollore. Të shkruash një përshkrim të shkurtër të informacionit vizual.Gramatika e kohës së tashme dhe të ardhme.
5Marrja e shënimeve të shkurtimeve dhe simboleve. Të flasësh në një kontekst seminari. Të njohësh pikat kryesore të informacionit në një leksion. Të njihesh me fjalorin akademik. Përsëritje e vazhdueshme e kohës së tashme dhe të ardhme.
6Përdorimi i ndajfoljeve për të shprehur qëndrimin ne tekstet shkollore. Analiza dhe shkrimi i fjalisë kryesore dhe shtimi i materialeve mbështetëse. Gramatika e kohës së tashme dhe të ardhme.
7Pjesëmarrja në një diskutim praktik. Njohja e gjuhës për njohjen e ideve kryesore dhe materialeve mbështetëse në leksione. Gjetja e fjalëve të panjohura në fjali. Përsëritje e gramatikës të kohës së kryer të tejshkuar.
8Provim i ndërmjetëm.
9Marrja e shënimeve duke përdorur diagramat. Njohja dhe praktikimi i gjuhës së shenjave në leksione. Fjalori i klasifikimit dhe kategorizimit. Vazhdimi i studimit të foljeve modale.
10Analiza dhe shkrimi i përfundimit të esesë. Identifikimi i gjuhës mbrojtëse dhe të bashkuar ne tekste. Gramatika e mënyrës pasive.
11Marrja e shënimeve lineare. Interpretimi dhe diskutimi i konkluzionit në praktikë. Identifikimi i shenjave të pikësimit fjatë të folurës në leksione. Përsëritje e vazhdueshme e mënyrës pasive.
12Analiza e përshkrimeve të proceseve të shkurtra dhe shkrimi i paragrafit përshkrues në një proces. Leximi i teksteve të njohura akademike.
13Përdorimi i shënimeve të leksioneve për të dhënë shpjegime të mëtejshme. Të bësh një prezantim të shkurtër posteri. Ndërtimi i familjeve të fjalës përmes prapashtesave. Përsëritje e vazhdueshme e formës paskajore dhe – ing.
14Përsëritje; Reflektim
15; Vetë- vlerësimi i progresit.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë dhë leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte140
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 131
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.24
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)