Emri i Lëndës : Teori Sinjalesh
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 311-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Xhilda Dhamo, Msc
Asistenti dhe orari i konsultimeve Fezi Shaholli, Msc
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Njohuri të përgjithshme. Vetitë kryesore të sinjaleve. Analiza Furie e sinjaleve. Vetitë e shndërrimit Furie. Sinjalet e moduluar. Njohuri mbi sistemet. Transformimi i Laplas-it dhe transfromimi Z. Vetitë e sistemeve. Filtrat analogë dhe digjital. Sinjalet numerike. Zhurmat Sinjalet e rastit.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sinjalet dhe sistemet. Klasifikimi i tyre. Ushtrime dhe problema
2Sistemet e vazhdueshme dhe lineare të pandryshueshme në kohë. Ushtrime dhe problema
3Sistemet diskrete dhe lineare të pandryshueshme në kohë. Ushtrime dhe probema
4Aplikimi i transformimit të Laplasit në sistemet e vazhdueshme në kohë. Ushtrime dhe problema
5Analiza Furie në sistemet e vazhdueshme në kohë. Ushtrime dhe problema
6Klasifikimi i filtrave dhe ndërtimi i filtrave analogë. Ushtrime dhe problema
7Aplikimi i transformimit Z në sistemet diskretë. Ushtrime dhe problema
8Provimi gjysmë final
9Analiza Furie në sistemet diskrete në kohë. Ushtrime dhe problema
10Implementimi dhe ndërtimi i filtrave numerikë. Ushtrime dhe problema
11Modulimi në amplitudë i sinjaleve. Ushtrime dhe problema
12Modulimi në frekuencë dhe në fazë i sinjaleve. Ushtrime dhe problema
13Transmetimet numerike(digjitale) të sinjaleve analoge dhe zhurmat në komunikimet analoge. Ushtrime dhe problema
14Sinjalet e rastit. Densiteti spektral i fuqisë dhe sinjalet e rastit në sistemet lineare. Ushtrime dhe problema
15 Analiza e sistemeve në hapësirë dhe në gjendje. Ushtrime dhe problema
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
  • H.Muçostepa, Teoria e sinjaleve; 2009, shblu, STASH:2204-84
  • Leksionet e dhëna nga lektori
Referenca të tjera
  • Alan.V. Oppenheim; Alan.S. Willsky; “ Signal and Systems” 2-nd Edition; 1997, Prentice Hall, ISBN:7-302-03058-8.
  • Sanjit.K .Mitra, “ Digital Signal Processing” Laboratory using Matlab, 2000, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-116592-4
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me konceptet themelore të sinjaleve dhe sistemeve të përcaktuara dhe të papërcaktuara të vazhdueshme e diskrete në kohë.
2Njohja me transformimin e Laplasit dhe zbatimit të tij në sistemet e vazhduara lineare të pandryshueshme në kohë.
3Njohja me transformimin Furie në sistemet e vazhdueshme dhe diskrete në kohë. Njohja me implementimin dhe ndërtimin e filtrave analogë
4Njohja me transformimin Z në sistemet diskrete në kohë. Njohja me implementimin dhe ndërtimin e filtrave numerikë(digjital)
5Njohja me modulimet e sinjalit( në amplitude,frekuencë,faze). Njohja me transmetimet numerike të sinjaleve analoge
6Njohja me sinjalet e rastit dhe densitetin spectral të fuqisë. Njohuri bazë nga analiza e sistemeve në hapësirë dhe gjendje
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final0
Total0
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 000
Detyra 000
Gjysmë finale 000
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 64
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 2.56
ECTS 3

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)