Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe sidomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwar-eve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database. Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një histori e shkurtër e kompjuterave • Abacus dhe teknologjitë Punchcard • Qarqet e integruara • Kompjuterat personalë • Zhvillimi i ndërfaqes grafike • Kompjuterat sot dhe në të ardhmen
2Hyrje ne pajisje kompjuterike • Komponentet e kompjuterave personalë • Pajisjet e memorjes • Pajisjet digjitale mobile • Ndërfaqet e komunikimit
3 Hyrje në sisteme operative • Sistemet operative për PC dhe Mobile • Veglat dhe utilitetet e sistemeve operative
4Hyrje në rrjetat kompjuterike dhe siguria e tyre • Llojet e rrjetave • Komponentet e rrjetave • Shëbimet bazë të rrjetave • Konceptet e Cloud • Bazat e sigurisë
5Procedurat e operimit dhe sigurisë në punë • Teknikat dhe mjetet e punës së mirëmbajtjes • Siguria personale dhe elektrike • Trajtimi i materialeve dhe siguria ambjentale • Profesionalizmi dhe komunikimi • Politikat dhe procedurat organizative • Teoria e zgjidhjes së problemeve
6Suporti i pajisjeve afishuese • Instalimi i pajisjeve të afishimit • Konfigurimi i pajisjeve të afishimit • Zgjidhja e problemeve të pajisjeve video dhe të afishimit
7Instalimi dhe konfigurimi i komponentëve periferikë • Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve hyrëse të informacionit • Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve dalëse të informacionit • Instalimi dhe konfigurimi i kartave shtesë
8Provimi gjysmefinal
9Menaxhimi i komponentëve të sistemit • Identifikimi i komponenteve dhe funksioneve të Motherboard • Istalimi dhe konfigurimi i Procesorëve dhe sistemeve të ftohjes • Instalimi i grupeve të ushqimit • Zgjidhja e problemeve të komponentëve të sistemit.
10Menaxhimi i pajisjeve të ruajtes së informacionit • Identifikimi i llojeve dhe funksioneve të RAM • Zgjidhja e problemeve të RAM • Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve të ruajtjes së informacionit • Konfigurimi i Firmware të sistemit • Zgjidhja e problemeve të Hard Disqeve dhe funksionet RAID
11Menaxhimi i printerave dhe pajisjeve multifunksionale • Teknologjitë e printimit dhe multifuksionale • Instalimi dhe konfigurimi i printerave • Mirëmbajtja e printerave • Zgjidhja e problemeve të printerave
12Menaxhimi i pajisjeve digjitale të lëvizshme • Instalimi dhe konfigurimi i komponentëve të jashtëm të laptopëve • Instalimi dhe konfigurimi i komponentëve të brendshëm të laptopëve • Pajisje të tjera të lëvizshme • Pjesët dhe aksesorët e pajisjeve të lëvizshme • Lidhja dhe sinkronizimi i pajisjeve të lëvizshme • Zgjidhja e problemeve hardware të pajisjeve të lëvizshme
13Teknologjitë e rrjetit • Karakteristikat dhe cilësitë e TCP/IP • Lidhjet e Internetit • Portat dhe protokollet • Veglat e rrjetave kompjuterike
14Siguria, kërcënimet, pikat e dobëta dhe kontrolli i tyre • Problemet kryesore të sigurisë • Kontrolli i përgjithshëm i sigurisë • Kontrolli i sigurisë në pajisjet e lëvizshme • Metodat e shkatërrimit të të dhënave
15Përmbledhje dhe përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Identifikimi i komponenteve kompjuterike, pajisjeve, memorjeve, pajisjeve mobile.
2Identifikimi i sistemeve operative PC, mobile dhe veglave per menaxhimin e tyre.
3Identifikimi i rrjetave kompjuterike, komponenteve, vetive te tyre dhe koncepteve baze te sigurise
4Identifikimi i veglave te punes per mirembajtjen e pajisjeve te TIK, praktikave me te mira te riparimit, sigurise ne pune dhe mbrojtjes se ambjentit.
5Instalimi, konfigurimi dhe riparimi i problemeve kryesore te pajiseve te afishimit te figures.
6Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve hyrese, pajisjeve dalese te informacioni dhe kartave shtese.
7Identifikimi i rendesise se komponenteve te motherboard, qellimit dhe vetive te tyre. Instalimi i tipeve te ndryshme te CPU dhe metodave te frohjes. Zgjidhja e problemeve kryesore te lidhura me motherboard dhe CPU
8Identifikimi i tipeve te ndryshme te RAM dhe funksioneve te tyre. Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve te memorjes. Konfigurimi i parametrave te BIOS/UEFI. Zgjidhja e problemeve te Hard Drive dhe sistemeve RAID.
9Identifikimi i rrjetave kompjuterike, karakteristikave te tyre, resurseve dhe protokolleve te perdorura.
10Instalimi dhe konfigurimi i komponenteve te brendshem dhe te jashtem te laptopeve dhe pajisjeve mobile.
11Instalimi, konfigurimi dhe mirembajtja e pajisjeve te printimit.
12Identifikimi i kercenimeve te sigurise per pajisjet PC dhe mobile. Aplikimi i metodave te duhura per parandalimin dhe eleminimin e kercenimeve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize1010
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 12020
Gjysmë finale 155
Provimi final 166
Të tjera 10330
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)