Emri i Lëndës : Sisteme të Informimit dhe Komunikimit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 141-1 E 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda ka për synim kryesor të pajisë studentët me njohuri rreth sistemeve informatike dhe simdomos atyre të informimit e komunikimit.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi sistemet e softwareve aplikative si spreadsheet, presentation dhe database - Të mundësojë përdorimin e internetit e maileve dhe blogjeve si mjet komunikimi dhe informimi
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përdorimi i Word-it për përpunimin e dokumentave dhe teksteve
2Përdorimi i Word-it për përpunimin e dokumentave dhe teksteve
3Përdorimi i spreadsheet-eve për përpunimin e të dhënave
4Përdorimi i spreadsheet-eve për përpunimin e të dhënave
5Krijimi i prezantimeve të ndryshme
6Krijimi i prezantimeve të ndryshme
7Përdorimi i Outlook për administrimin e punëve
8Provim Gjysmëfinal
9Përdorimi i Outlook për administrimin e punëve
10Përdorimet e gjera të email-it
11Bloget, rrjetet sociale si mjete për informim e komunikim
12Krijimi i nje web page bazë
13Krijimi i nje web page bazë
14Krijimi i nje web page bazë
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përdorimi i programeve të MS Office
2Përdorimi i internetit si mjet komunikimi dhe burim informacioni
3Njohuri bazë për krijimin e një web page
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 080
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 11919
Ngarkesa totale e orëve 113
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.52
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)