Emri i Lëndës : Organizimi Kompjuterik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 119-2 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kuptimi i brendshëm i sistemeve kompjuterike moderne dhe tregetise se lire e pranishme në ndërfaqet hardware-software: Udhëzimi vendosur ne projektimin dhe trajtimin e modes, regjistrimin, transferimin e brendshme CPU struktura autobus, aritmetike kompjuteri, sistemi i kujtesës, sistemi input-output dhe studimin e kompjuterëve reale dhe mikroprocesoret.
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Organizmin Kompjuterik: Kjo temë trajton gjenerat e kompjuterave dixhitalë, tipet e kompjuterave dhe klasifikimet e tyre. Jepet një pershkrim i përgjithshëm mbi njësitë funksionale dhe ndërlidhja midis tyre, tipet e bus-ve, arkitektura e buseve dhe arbitrimi i buseve si dhe përshkrimi i përgjithshëm mbi rregjistrat dhe transferimin midis rregjistrave dhe memorjes kryesore
2Qarqet llogjike digjitalë: Kjo temë trajton një përshkrim të përgjithshëm mbi qarqet llogjike. Jepet koncepti i qarqeve llogjike kombinatore dhe sekuenciale. Portat AND, OR, NAND, XOR, dhe tabelat e tyre të vërtetësisë.
3Qarqet llogjike digjitalë: Kjo temë trajton një përshkrim të shkurtër mbi qarqet kombinatorike si dhe përshkruan qarqet llogjike Dekoder dhe Multiplexer si dhe tabelat e tyre të vërtetësisëë. Gjithashtu trajton dhe një përshkrim të shkurtër mbi qarqet sekuenciale Flip-Flop SR, JK dhe D Flip-Flop bashkë me tabelat e tyre të vertetësisë.
4Njësia Qendrore e Përpunimit të Informacionit (CPU): Në këtë temë jepet koncepti i numrave binarë me shenjë, mbledhja dhe zbritja e numrave binarë me shenjë, përshkrimi i konceptit të carry-over dhe overfloë si dhe zgjerimi i shenjës. Organizimi i procesorit, organizimi i përgjithshme i regjistrit si dhe organizimi i Stivës.
5Mënyrat e Adresimit: Kjo temë trajton mënyrat e adresimit, përshkrimi i dy tipeve kryesore të adresimit, adresimi direkt dhe adresimi indirekt, përparësitë e secilës mënyrë. Gjithashtu trajtohen dhe shembuj të ndryshëm për ilustrimin e secilës mënyrë.
6Gjuha Asembler dhe Tipet e Instruksioneve: Kjo temë trajton instruksionet e transferimit të të dhënave, instruksionet e përpunimit të të dhënave, instruksionet e kontrollit të Programit si dhe instruksioni Branch (me kusht).
7Mënyrat e organizmit të njësisë qëndrore: Kjo temë trajton komunikimin brenda njësisë qëndrore, buset, karakterisitikat kryesore të buseve, organizmi i elementeve të njesisë qëndrore si dhe perdorimin e një llogjike të specializuar për llogaritjen e adresës.
8Provimi gjysmefinal
9Mënyrat e organizmit të njësisë qëndrore të përpunimit: Kjo temë trajton organizmin e procesorëve me rregjistra të përgjithshëm, ekzekutimin e intruksioneve, transferimin me rregjistër, kryerjen e një operacioni aritemtik dhe llogjik si dhe organizimin me bus te shumëfishtë.
10Procesorët pipeline: Kjo temë trajton konceptet bazë të pipelining, performancën e pipeline, numrin e fazave të pipelining si dhe administrimin e kërcimeve.
11Procesorët pipeline: Kjo temë trajton varësinë e të dhënave, efektet anësore, mënurat e adresimit, njësinë e ekzekutimit multiple si dhe analizën e performancës.
12Kujtesa dhe organizimi i saj: Kjo temë trajton një përshkrim të përgjithshëm mbi kujtesën, hirarkinë e kujtesës, kujtesën me kapje të rastit ose shkurt RAM si dhe rritjen e performancës të kujtesës kryesore.
13Kujtesa Kashe (Cashe) dhe organizimi i saj: Kjo temë trajton kujtesën Kashe, mënyrat e implementimit të saj, avantazhet, kufizimet e saj si dhe algoritmat e zëvendësimit të blloqeve të kujtesës.
14Nën-sistemi periferik (NPS): Kjo temë trajton një përshkrim i përgjithshëm mbi nën-sistemin periferik dhe funksionimin e tij, si dhe ndërfaqjen e paisjeve përbërëse të një NSP.
15Mënyrat ose teknikat e realizmit të hyrje/daljeve: Kjo temë trajton teknikën me bllokim, teknikën me bllokimin të gjendjes, teknikën DMA si dhe procesorët e hyrje/daljeve.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptojnë njohuri themelore për ndërtimin e njësisë qendrore të procesorit duke përdorur logjikën portave digitale
2Kuptojnë njohuri themelore për funksionimin e strukturës së kontrollit te procesorit qendror
3Kuptojnë njohuritë bazë te sistemit I/O
4Të kuptojnë micro-arkitekturën e procesorit dhe teknologjinë pipeline.
5Të kuptojnë organizimin e memorjes, memorjen virtuale dhe cache.
6Të kuptojnë funksionimin e mekanizmit të hyrje-daljeve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 122
Ngarkesa totale e orëve 128
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.12
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)