Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 104-1 A -1 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje të të kryejne akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar e vetëdijes gjuhësore si dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursi efektiv social.
Objektivat Aftesite akademike ne degjim dhe te folur; gramatike dhe fjalor i zhvilluar i anglishtes.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Jeta familjare. Shprehje foljore. Kohët e tashme dhe të shkuara. Letra & emaile joformale. Faqe 5-22
2Zhvillimet teknologjike. Robotika. Monologe. Stili formal. Faqe 23-35
3 Kohët e ardhme. Dialogje. Të bësh sugjerime dhe ti përgjigjesh atyre. Faqe 35-42
4Jeta e punes. Personalitetet në zyrë. Shprehje foljore. Dhënia dhe përgjigja ndaj këshillave. Letrat& emailet gjysëm-formale dhe formale. Faqe 43-58
5 Cëshjet shëndetësore. Dëmtimet. Gjimnastika dhe sportet. Ushqimi dhe proteinat. Faqe 59-71
6Shprehje foljore. Foljet modale. Monologu. Dialogu. Të japësh një opinion dhe ti përgjigjesh atij. Faqe 72-77
7Ceshtjet sociale dhe problemet botërore. Mjedisi. Fjali në fomën pasive. Diskutimi i shkaqeve dhe rezultateve në një cështje të caktuar. Faqe 78-88
8Provimi gjysmë final
9Krimi dhe ndëshkimet. Shprehje foljore. Ndajfoljet. Diskutim interaktiv. Faqe 89-95
10Blerjet dhe shërbimi. Paratë dhe shpenzimet. Fjalitë kushtore dhe dëshirore. Faqe 96-107
11Reklamimi dhe marketingu. Shprehje foljore. Formimi i fjalëve. Të diskutosh rreth një cështjeje. Ese pro& kundër. Faqe 108- 113
12Mjediset jashtë dhe aktivitetet. Pamjet dhe karakteristikat gjeografike. Ligjërata e drejtë. Faqe 114-125
13Moti dhe fenomenet natyrore. Tingujt në natyrë. Shprehje foljore. Formimi i fjalëve. Tregimi i një eksperience. Faqe 126-136
14Performuesit. Radio & TV. Përmbledhje. Formimi i fjalëve. Fjalitë me nënrenditje. Faqe 137-147
15Librat. Letërsia. Muzika. Shprehje foljore. Dialog dhe monolog me alternativa. Faqe 148-152
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të lexojnë dhe kuptojnë tekste të ndryshme të mara nga materiale autentike si gazeta revista etj.
2Studentët do të flasin me saktësi fjalorin dhe gramatikën e paraqitur në mësim.
3Studentët do të shkruajnë letra të ndryshme si kërkesa, ankesa, letra, aplikimi, raporte apo tregime.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 100
Provimi final 100
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)