Emri i Lëndës : Algjebra Lineare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 112-1 A -1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ne kete kurs mesohen metodat e zgjidhjes se sistemit te ekuacioneve lineare.
Objektivat Ne fund te kursit studentet do te jene ne gjendje te zjidhin sisteme te thjeshta te ekuacioneve lineare dhe t'i zbatojne njohurite ne situata qe lidhen me profesionin e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shpjegimi i silabusit te lendes dhe rregullores se kursit.
2Hyrje ne sistemet e ekuacioneve lineare (F. 1)
3Metoda e eliminimit Gaus Jordan(F. 14)
4Aplikime te sistemeve te ekuavioneve lineare (F. 29)
5Ushtrime dhe probleme per perseritje te koncepteve (F. 41)
6Veprime me matricat (F. 46)
7Vetite e veprimeve me matricat (F. 61)
8Midterm test
9Inversi i nje matrice (F. 73)
10Matricat elementare (F. 87)
11Aplikime te vetive matricore (F. 98)
12Zbatime ne situata networku
13Zbatime ne kodimin dhe ckodimin e mesazheve
14Matricat nilpotente (F. 121)
15Perseitje
16Final Exam
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet te dine te modelojme matematikisht situata profesionale qe cojne ne sisteme ekuacionesh lineare
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 000
Gjysmë finale 122
Provimi final 155
Të tjera 9436
Ngarkesa totale e orëve 121
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.84
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)