Emri i Lëndës : Algjebra Lineare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
CMP 112-1 A 2 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Do të trajtohen tema matematikore me qëllim aplikimin e tyre në Informatikë. Matricat dhe veprimet në to. Ekuacione simultane lineare. Matricat katrore, determinantja, inversi i matricës. Hapësirat vektoriale, nën-hapësirat, linearisht të varura dhe të pavarura, ndryshimi i bazës, nën-hapësirat themelore, diagonalizimi, degjenerimi i matricës.
Objektivat Në fund të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje të bëjnë veprime me matrica dhe vektorë. Thjeshtëzime, mbledhje, zbritje, shumëzime. Do të dinë të përdorin metodat Gauss dhe Gauss-Jordan. Do të dinë të përcaktojnë matricat si linearisht të varura dhe të pavarura. Do të dinë hapësirat vektoriale, nën-hapësirat.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Matricat, veprimet kryesore: mbledhja, shumëzimi, transpozimi dhe shumëzimi midis matricave
2Veprimet elementare në rresht, reduktimi
3Sistemet lineare, thjeshtëzimi. Eliminimi Gauss dhe Gauss-Jordan
4Matricat katrore, diagonal dhe trekëndore
5Invertimi i Matricës sipas rreshtit elementar. Zgjidhja e ekuacioneve matricore
6Determinantja, kondensimi
7Hapësirat vektoriale. Përkufizimi i veprimeve dhe aksiomat. Nën-hapësirat
8Provimi gjysmefinal
9Matricat linearisht të varura dhe të pavarura
10Vlerat Eigen dhe vektorët Eigen
11Diagonalizimi
12Nën-hapësirat: hapësirat rresht, shtyllë dhe null
13Bazat, ndryshimi i bazave
14Aplikimi i vlerave Eigen dhe vektorëve Eigen
15Degjenerimi sipas një vlere
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Cdo student do të jetë në gjendje të bëjë veprime me matrica dhe vektorë
2Cdo student do të dijë të përdorë metodat Gauss dhe Gauss-Jordan
3Cdo student do të dijë të bëjë thjeshtëzime, mbledhje, zbritje, shumëzime
4Cdo student do të dijë hapësirat vektoriale, nën-hapësirat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 0100
Gjysmë finale 144
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 115
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.6
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)