Emri i Lëndës : Anglisht e Avancuar II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 104-2 C 2 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje të të kryejne akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar e vetëdijes gjuhësore si dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursi efektiv social.
Objektivat Aftesite akademike ne degjim dhe te folur; gramatike dhe fjalor i zhvilluar i anglishtes;
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përmbledhje e Silabusit të Studentit dhe kontrolli i të kuptuarit. Analiza e strukturave të ndryshme me folje.
2 7A: Të lexosh dhe shkruash përkufizime të zgjeruara në libra. Shënime në referencat e teksteve. 7B: Të shkruash një ese krahasuese.
3 7C: Të dëgjosh një leksion për të konfirmuar parashikimet rreth përmbajtjes dhe strukturës. 7D:Të besh një prezantim të shkurtër jo formal në një seminar.
4 8A: Njohja e dallimit midis faktit dhe opinionit në artikuj. 8B: Të shkruash një ese e cila përfshin referencat dhe shmnag plagjiaturën.
58C: Njohja e perspektivave të ndryshme në një intervistë. 8D:Pjesëmarrja në një diskutim jo formal.
69A: Identifikimi i gjuhës bindëse në libra. 9B: Të shkruash ese argumentuese; sintetizimi i citimeve, faktit dhe shpjegimit.
79C: Të kuptosh pikat kryesore të argumentit në leksione. 9D: Prezantimi i një argumenti të fuqishëm në një seminar diskutimi; përgjigje ndaj argumenteve të tjera.
8Përsëritje; Provimi gjysmëfinal
9 10 A: Identifikimi i gjuhës për të shprehur shkakun dhe efektin e marrëdhënies në fusha të ndryshme. 10B: Të planifikosh dhe strukturosh një ese me shkaqe dhe efekte.
1010C: Njohja e sintezës së ideve në disiplina të ndryshme. 10D: Të analizosh dhe përdorësh shënime efektive në prezantim.
1111A: Të identifikosh vlerësimin e autorit të librit për materialin original. 11B: Të shkruash dhe vlerësosh një ese që përfshin problemin dhe zgjidhjen e tij.
1211C: Njohja e analizës dhe vlerësimi i fazave në një leksion. 11D: Të bësh dhe vlerësosh një prezantim të shk
1312A: Të mbash shënime në përmbledhjen e informacionit. 12B: Të bashkëpunosh me kohën gjatë shkrimit; të maksimizosh koherencën dhe t’i përgjigjesh foljeve udhëzuese në pyetjet e provimit.
1412C: Marrja e shënimeve në një leksion të zgjeruar. 12D:Të bësh prezantimin pa të dhënat ndihmëse; t’i përgjigjesh komenteve dhe pyetjeve të pjesëmarresve..
15Përsëritje; reflektim; vetë- vlerësimi i progresit.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimin e gjatë dhë leksionet dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë artikuj të gjuhës angleze dhe tekste në lidhje me temat bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë ose qëndrim.
3Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime akademike në gjuhën angleze, duke paraqitur, përshkrime të qarta të detajuara dhe të mbrojnë një pikëpamje të veçantë duke përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e ndryshme.
4Studentët do të jenë në gjendje të marrin shënime dhe të shkruajnë ese dhe përmbledhje në anglisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte140
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 155
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)