Course Title : Computer Networks
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 220-2 A -1 2 0 2 3.00 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description Computer Networking covers one of the broadest fields of the Information Technology.The course covers the basic knoledge of a network, such as OSI Layer and TCP/IP model with all their undersections. The course covers deeply the communications between the protocols, and the configuration of different equipments. Their connections in the distance, troubleshooting and the security of the networking and PCs that are included in it, especially if they are exposed to the outside risk, and the protection of the cybernetic assaults
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Networking. OSI and TCP/IP Models General knoledge of networking. Two models of networking, and the clasification of different equipments, and where do they fit in both models. (Fq. 41 – 104)
2Cabling and the topologies of Networking Knoledge of cabling and different topologies of networking. The way the equipments are connected in the networking. The types of mediums they use. How they communicate with each other, what kind of protocols they use, and the intermediate equpemnets that are used for this communication (Fq. 105 – 140)
3Basics of ethernet The lecture shows different types of ethernet, as one the basic cabling types of networking. The difference between megabit, gigabit etc. The differences between straight and crossover cabling. How the equpments get connected through a switch, and the maximal distances these types of communication (Fq.141 – 196)
4Installation of a real life network This lecture shows the process of the installation of a real life network. The use of diagrams and documentation of network, installation of a network card. Excecution of a simple troubleshooting, and the basis of disaster recovery, in case of any problem occurs (Fq.197 – 280)
5TCP/IP Basics The lecture explains the aim, and the use of the ports and protocols. It shows how the TCP/IP protocol works. Subnetting, (Fq.280 – 359)
6Routing The lecutre explains the concepts of switching and routing, and the specific equipments that are used in these layers. How router and switch work, and the static/dynamic routing. The configuration of a router. (fq.360 – 425)
7TCP/IP Applications Aplications of TCP/IP explains the functions of network services. How can we access remotely the equpments, by enabling the services. Basics of TCP/IP, HTTP, HTTPS, TELENT, SSH, SMTP, POP3, IMAP4, (Fq.426 – 558)
8Midterm Exam
9TCP/IP Security Lecture explains the security that is needed when we create a network. THe methods of authentiaction and access control. Different standarts of TCP/IP Security and implementation of IPv6 (Fq.559 – 698)
10Remote Connectivity The lecture explains different ways of accessing remotely a network. WAN technologies and the differences between the equipments used. Different topologies used, within two remote. (Fq.699 – 773)
11Wireless Networking The lecture explains different wireless protocols. Troubleshooting of the network perfomance, and the steps to be taken, in order to protect these wireless equipments from remote attack. (fq.774 – 851)
12Virtualization Cloud Computing and Mobile Networking The concepts of virtualization and storage network technologies. The reasons why these technolgies overshine the other methods of storage, such as local keeping of the servers. Advantages and disadvantages.. (Fq.852 – 916)
13Real life network How to create a real life network, which is made of modems, router, switch, cabling and different hosts that create the network, such as PC, printers and every other equipments that works over TCP/IP. (fq.917 – 955)
14Management and Security of Network. This lecture explains the risk management in networking, and the latter is under attack, from outside or within its own network equipment. Which are the methods of disaster recovery, and best practices for the protection of network (fq.956 – 1060)
15Monitoring and Troubleshooting of Network This lecture explains how to monitor a network. The issues, that a network may have, when other hosts are added to the network. Which are the standart methods of troubleshooting. The way that SNMP works, and what is its use. Different ways of monitoring.. (fq.1061 – 1148)
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do kenë përvetesuar në mënyre mjaftuëshmerisht të thellë konceptete network-ut
2Studentët do jenë të aftë të bejnë kalkulime të ndryshme të subnetting,, kalimet nga sistemi IP në atë binar, qëështë edhe baza e të gjitha veprimeve të mëtejshme të ndarjeve te rrjetave në VLANs të ndryshëm.
3Studentët do jenë të aftë të ndërtojnë një rrjet fizik, me të gjitha pajisjet e nevojshme për një LAN (Local Area Network).
4Studentët do jenë të aftë të konfigurojnë një gamë të gjerë pajisjesh, si për route-imin ashtu edhe për switching të rrjeteve kompjuterike, sic janë teknologjitë Mikrotik, Cisco, Linksys, HP etj.
5Studentët do jenë të aftë të krijojnë rules/rregulla të ndryshme për mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike, nga rreziqet e të qënit të ekspozuar në internet.
6Studentët do jenë të aftë të hyjnë në certifikimet më të njohura ndërkombetare, me synim final parapërgatitjen për të qënë të gatshëm për hyrje në tregun e punës, sapo të dalin nga bankat e shkollës. Kjo është një ndër arsyet, se përse u perzgjodh si lëndë Comptia Network+, pasi është një ndër librat dhe certifikimet më të njohura në botë sot për sot, në fushen e rrjetave kompjuterike.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms150
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14684
Assignments 000
Midterms 100
Final examination 111
Other 111
Total Work Load 150
Total Work Load / 25 (hours) 6
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)