Course Title : Computer Networks
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 220-1 A -1 2 0 2 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description Computer Networking covers one of the broadest fields of the Information Technology.The course covers the basic knoledge of a network, such as OSI Layer and TCP/IP model with all their undersections. The course covers deeply the communications between the protocols, and the configuration of different equipments. Their connections in the distance, troubleshooting and the security of the networking and PCs that are included in it, especially if they are exposed to the outside risk, and the protection of the cybernetic assaults
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Hyrje në Netwok, modelet OSI dhe TCP\IP Njohuri të përgjithshëme të rrjetave kompjuterike. Dy modelet kryesore të përdorura gjerësisht, qspjegojnë se si ndahen rrjetat kompjuterike, dhe mënyren se si klasifikohen pajisje të ndryshme sipas dy modeleve te lartpermendura (Fq. 41 – 104)
2Kabllimi dhe Topologjitë e Rrjetave Kompjuterike Njohuri për kabllimet dhe topologjitë e ndryshme të rrjetave kompjuterike. Mënyra se si lidhen fizikisht pajisjet që përdorin mediume të ndryshme (ethernet, fiber, coax, wireless), si dhe komunikimi ndërmjet këtyre pajisjeve. Si komunikojnë me njera tjetrën, pajisje që perdorin protokolle te ndryshme komunikimi, dhe pajisjet ndërmjetesë që bëjnë të mundur këtë komunikim (Fq. 105 – 140)
3Ethernet-i, bazat dhe etherneti modern Leksioni trajton tipet e ndryshme të ethernetit, si një prej kabllimeve bazë të komuniikimit ndër-kompjuterik.Dallimet ndërmjet mega, gigabit ethernet, duplex (full/half/auto). Dallimet ndërmjet straight dhe crossover, mënyra e lidhjes ndërmjet host-eve te ndryshme kur ata lidhen drejtpërdrejt me njeri tjetrin, apo kur lidhen me switch ndërmjet, distancat maksimale që arrijnë modelet e ndryshme. (Fq.141 – 196)
4Instalimi i nje rrjeti real kompjuterik Leksioni trajton procesin e krijimitte një rrjeti kompjuterik, skenarë të ndryshëm kabllimit. Perdorimi i diagramave dhe dokumentimit te rrjetit, instalimin e një karte rrjeti, ekzekutimin e nje troubleshooting te thjeshte, dhe konceptet e disaster recovery, në rast problematike ne rrjet. (Fq.197 – 280)
5Bazat TCP/IP Leksioni shpjegon qëllimet dhe perdorimet e portave dhe protokolleve. Trajton se si funksionon protokolli TCP/IP, subnetting (ne-nndarja e klasave IP), dhe DHCP (Dynamic Host Control Protocol) (Fq.280 – 359)
6Routimet e rrjetave kompjuterike Leksioni trajton konceptet e switching dhe routing, si dhe pajisjet përkatese të këtyre elementeve.Si funksionon routeri dhe switchi, route-imet statikë dhe dinamikë, si dhe konfigurimi real i nje routeri. (fq.360 – 425)
7Aplikimet TCP/IP Aplikimet e TCP/IP trajton funksionet network services, si mund të aksesohet në distancë një rrjet duke aktivizuar disa nga këto services. Konceptet bazë të TCP/IP sic janë HTTP, HTTPS, TELNET, SSH, SMTP, POP3, IMAP4, FTP (Fq.426 – 558)
8Semifinal
9Siguria e TCP/IP dhe Ipv6 Leksioni trajton sigurinë që duhet patur parasysh, në momentin e ngritjes së një rrjeti kompjuterik., Metodat e autentikimit dhe access control. Standartet e ndryshme të sigurisë se TCP/IP, dhe implementimi i IPv6, për shkak te mbarimit te IP-ve te versionit 4, IPv4 (Fq.559 – 698)
10Konektiviteti ne distance Leksioni trajton metodat e ndryshme të aksesimit në distancë të një rrjeti. Teknologjia WAN (wide area network), dhe dallimet e tyre. Topologjitë e ndryshme të lidhjes ndërmjet dy rrjetave në distancë. Perdorimi i metodave të aksesimit në distancë, në momentin që jepet një topologji specifike e rrjetit. (Fq.699 – 773)
11Wireless Networking Leksioni trajton protokollet e ndryshme wireless. Troubleshooting i përformances se një rrjeti wireless, dhe masat që duhen marre, nëmënyre që pajisjet wireless të mos bien pre e attacks/goditjeve nga jashtë, përderisa janë më të ekpsozuara se rrjetet LAN. (fq.774 – 851)
12Virtualizimi, Cloud Computing dhe Mobile Networking Leksioni trajton konceptet e virtualizimit dhe teknologjitë e network storage. Arsyet pse këto teknologji mbizotërojnë në përzgjedhjen e subjekteve, krahasuar me mbajtjen e serverave në ambientet e tyre fizike. Avantazhet dhe disavantazhet e tyre. (Fq.852 – 916)
13Ndertimi i një real-life network Leksioni merret me ndërtimin e një network-u të mirefilltë fizik, i cili përbehet nga modem, router, switch, kabllimi dhe hosts të ndryshëm që përbëjnë rrjetin, sic jane PC, printerat e rrjetit, dhe cdo pajisje tjeter qv komunikon mbi bazë TCP/IP në rrjet. (fq.917 – 955)
14Menaxhimi dhe Mbrojtja e Network Leksoni trajton menaxhimin e riskut, kur një network ndodhet nën një attack apo goditje, qofte nga jashtë apo nga brenda rrjetit (viruset trojan). Cilat jane metodat e disaster recovery
15Monitorimi dhe Troubleshooting i Network Leksioni trajton se si monotorohet një rrjet. Problematikat e rrjetit, kur shtohen kompjutera të tjerë në rrjet. Cilat janë metodat standarte të troubleshooting te një rrjeti, në momentin që vihet re një avari në funksionim. Shpjegimi se si SNMP funksionon, dhe për cfarë shërben. Metodat e ndryshme të monitroimt. (fq.1061 – 1148)
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do kenë përvetesuar në mënyre mjaftuëshmerisht të thellë konceptete network-ut
2Studentët do jenë të aftë të bejnë kalkulime të ndryshme të subnetting,, kalimet nga sistemi IP në atë binar, qëështë edhe baza e të gjitha veprimeve të mëtejshme të ndarjeve te rrjetave në VLANs të ndryshëm.
3Studentët do jenë të aftë të ndërtojnë një rrjet fizik, me të gjitha pajisjet e nevojshme për një LAN (Local Area Network).
4Studentët do jenë të aftë të konfigurojnë një gamë të gjerë pajisjesh, si për route-imin ashtu edhe për switching të rrjeteve kompjuterike, sic janë teknologjitë Mikrotik, Cisco, Linksys, HP etj.
5Studentët do jenë të aftë të krijojnë rules/rregulla të ndryshme për mbrojtjen e rrjeteve kompjuterike, nga rreziqet e të qënit të ekspozuar në internet.
6Studentët do jenë të aftë të hyjnë në certifikimet më të njohura ndërkombetare, me synim final parapërgatitjen për të qënë të gatshëm për hyrje në tregun e punës, sapo të dalin nga bankat e shkollës. Kjo është një ndër arsyet, se përse u perzgjodh si lëndë Comptia Network+, pasi është një ndër librat dhe certifikimet më të njohura në botë sot për sot, në fushen e rrjetave kompjuterike.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade60
Contribution of final examination to overall grade40
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 111
Midterms 122
Final examination 111
Other 000
Total Work Load 124
Total Work Load / 25 (hours) 4.96
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)