Course Title : Data Security
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 312-2 A -1 2 0 2 3.00 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description The objectives of this course are to familiarize students with: basic security threats on netwoks connected to the Internet basic tools to provide user and system security, and security resources available on the Internet. Topics include security framework overview, footprinting, scanning, enumeration, hacking framework, backdoor servers and Trojans, rootkits, Windows (7, 8, 10) and Linux vulnerabilities, dialup, VPN and network devices vulnerabilities, firewalls, Intrusion Detection System (IDS), Denial of Service (DoS) and DDoS, buffer overflows, spyware, phishing, social engineering and protecting the Web end-user. This is a project-oriented course using a restricted access UB Lab to practice the use of hacking and security tools.
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1Introduction to Computer Security
2Networks and the Internet
3Cyber Stalking, Fraud, and Abuse
4Denial of Service Attacks
5Malware
6Techniques Used by Hackers
7Industrial Espionage in Cyberspace
8Encryption
9Computer Security Software
10Security Policies
11Network Scanning and Vulnerability Scanning
12Cyber Terrorism and Information Warfare
13Cyber Detective
14Introduction to Forensics
15Review
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
11. Temat përfshijnë përmbledhjen e kornizës së sigurisë, gjurmimin e gjurmëve, skanimin, numërimin, kornizën e piraterisë, serverat dhe Trojanët e backdoor, rootkits, dobësitë e Windows (7, 8, 10) dhe Linux, dobësitë e telefonit, VPN dhe pajisjet e rrjetit, firewalls, Sistemi i Zbulimit të Ndërhyrjeve (IDS) , Mohimi i Shërbimit (DoS) dhe DDoS, tejmbushja e buffer-it, spyware, phishing, inxhinieri sociale dhe mbrojtja e përdoruesit të fundit të Web-it. Ky është një kurs i orientuar drejt një projekti duke përdorur një UB Lab të qasjes së kufizuar për të praktikuar përdorimin e mjeteve të piraterisë dhe sigurisë.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms120
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory00
Attendance00
Contribution of in-term studies to overall grade40
Contribution of final examination to overall grade60
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 13636
Midterms 122
Final examination 133
Other 000
Total Work Load 161
Total Work Load / 25 (hours) 6.44
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)