Course Title : Technology and Interactive Multimedia
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
CMP 216-1 A -1 2 0 2 3.00 6
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1What Is Multimedia? Multimedia Skills.
2Text
3Images
4Sound
5Animation
6Video
7Review
8Midterm
9Making Multimedia I
10Making Multimedia II
11Multimedia Authoring Systems
12Designing for the World Wide Web
13Design in Canva.com I
14Design in Canva.com II
15Review
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Të kuptohen mjetet e multimedias dhe si të përdoren. Të kuptohet secila nga formatet e përbërësve multimediale dhe veprimet e përpunimit.
2Studentët do të mësojnë, rëndësinë e tekstit dhe si të duken bukur karakteret, do të mësojnë për mënyrën e zgjedhjes së ngjyrave, dhe se si të dixhitalizohen segmentet e audios dhe të videos.
3Studentët do të jenë në gjendje të bëjnë editimin e tekstit, imazheve, videove, dhe audiove. Do të mësojnë hartimin, krijimin dhe shpërndarjen e multimedias për Web, dhe për pajisjet multimediale të lidhura me internetin, siç janë telefonat mobil, librat elektronikë dhe PDA.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms130
Quizzes00
Projects120
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade60
Contribution of final examination to overall grade40
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1400
Assignments 14040
Midterms 11616
Final examination 13030
Other 000
Total Work Load 150
Total Work Load / 25 (hours) 6
ECTS 6

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)